Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

7 czerwca 2019 13:52 | wersja 2 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2023

Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019r. poz. 52), do dnia 30 czerwca 2019 r. można zgłaszać Radzie Gminy Haczów kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Brzozowie, Sądu Okręgowego w Krośnie oraz Sądu Rejonowego w Sanoku Wydział Pracy.

W terminie do 30 października 2019 r. Rada Gminy Haczów dokona wyboru:

-1 ławnika do Sądu Rejonowego w Brzozowie,

-1 ławnika do Sądu Rejonowego w Sanoku Wydział Pracy,

-1 ławnika do Sądu Okręgowego w Krośnie.


Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukończył 30 lat,

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5) nie przekroczył 70 lat,

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.


Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.


Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Do karty złożonej przez mieszkańców dołącza się listę osób zawierającą imię(imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis, każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłaszania kandydatów na ławników przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.


Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonywanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:


1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.


Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonywanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.


Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego i odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego ponosi Skarb Państwa.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U.z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.), lub które wpłynęły do Rady Gminy po upływie terminu pozostawia się bez dalszego biegu.


Wzór karty zgłoszenia udostępnia się w Urzędzie Gminy Haczów – pokój nr 8 w godzinach pracy Urzędu, na stronie internetowej haczow.pl, Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Haczów oraz za pośrednictwem Internetu - na stronach www.ms.gov.pl.


Wójt Gminy Haczów

Stanisław Jakiel

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie