Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Porównanie wersji dokumentu

9 stycznia 2018 13:09 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Najnowsza wersja

Uchwała Nr XXXVII/247/2017 z dnia 28 grudnia 2017r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Haczów

Na podstawie art. 18 ust. 2 p k t 9 lit. „ a ” ustawy z dnia 8 m arca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r.,poz.l774 ze zm.)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy i zawarcie z Panem Adamem Prugarem zam. w Trześniowie umowy dzierżawy gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Jasionowie, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 955/2 o pow. 0,7803 ha oraz nr 955/1 o pow. 0,1973 ha.

2. Szczegółowe warunki dzierżawy określi umowa dzierżawy.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Haczów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

 

9 stycznia 2018 13:04 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Najnowsza wersja

Uchwała Nr XXXVI/247/2017 z dnia 28 grudnia 2017r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Haczów

Na podstawie art. 18 ust. 2 p k t 9 lit. „ a ” ustawy z dnia 8 m arca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r.,poz.l774 ze zm.)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy i zawarcie z Panem Adamem Prugarem zam. w Trześniowie umowy dzierżawy gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Jasionowie, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 955/2 o pow. 0,7803 ha oraz nr 955/1 o pow. 0,1973 ha.

2. Szczegółowe warunki dzierżawy określi umowa dzierżawy.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Haczów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie