Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

9 stycznia 2018 12:58 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała Nr XXXVI/246/2017 z dnia 30 listopada 2017r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 p k t 9 lit. „ a ” ustaw y z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na zakup nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 853/4, położoną w obrębie Jabłonica Polska, o powierzchni 0,02 ha .

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Haczów

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie