Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

9 stycznia 2018 12:49 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała Nr XXXVI/244/2017 z dnia 30 listopada 2017r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Jabłonicy Polskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Jabłonicy Polskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 191 ust. 1-3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 88 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się, że z dniem 1 września 2017 r. Zespół Szkół w Jabłonicy Polskiej, z siedzibą w Jabłonicy Polskiej nr budynku 178, w skład którego wchodziła jedynie dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa w Jabłonicy Polskiej i dotychczasowe Gimnazjum w Jabłonicy Polskiej, przekształcił się w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Jabłonicy Polskiej, z siedzibą w Jabłonicy Polskiej nr budynku 178.


§ 2.

Obwód Szkoły Podstawowej w Jabłonicy Polskiej, obejmuje sołectwo Jabłonicę Polską.

§ 3.

Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Szkoły Podstawowej w Jabłonicy Polskiej.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Haczów.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie