Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

9 stycznia 2018 12:46 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Uchwała Nr XXXVI/243/2017 z dnia 30 listopada 2017r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Malinówce w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Malinówce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 191 ust. 1-3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 88 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się, że z dniem 1 września 2017r. Zespół Szkół w Malinówce, z siedzibą w Malinówce nr budynku 42, w skład którego wchodziła jedynie dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa w Malinówce i dotychczasowe Gimnazjum w Malinówce, przekształcił się w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Malinówce, z siedzibą w Malinówce nr budynku 42.

§ 2.

.Obwód Szkoły Podstawowej w Malinówce, obejmuje sołectwo Malinówkę.

§ 3.

Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Szkoły Podstawowej w Malinówce.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Haczów.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie