Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 listopada 2017 10:48 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała Nr XXXV/229/2017 z dnia 30 października 2017r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Gminy

uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXII/204/2017 Rady Gminy Haczów z dnia 30 maja 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje nową treść, w brzmieniu:

„Udziela się z budżetu Gminy Haczów pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego na pokrycie części kosztów budowy chodnika dla pieszych w ciągu dróg powiatowych pn: „ Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2056R Jabłonica Polska - Jasionów w miejscowości Jasionów" w wysokości 29.108,00zł”*

2. § 2 otrzymuje nową treść, w brzmieniu:

„Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona Powiatowi Brzozowskiemu w formie dotacji celowej na 2017 rok, w łącznej kwocie 29.108,00 (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiem złotych 00/100)

§ 2.

Traci moc uchwała XXXIV/221/2017 Rady Gminy Haczów z dnia 28 września 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego.

§ 3 .

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Haczów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie