Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

21 lutego 2018 11:53 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała nr XXVIII/209/13 z dnia 2013.08.22 w sprawie Statutu samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu d/s Obsługi Gospodarki Wodno-Ściekowej w Haczowie.

w sprawie Statutu samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu d/s Obsługi Gospodarki Wodno-Ściekowej w Haczowie

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594) oraz art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885)


Rada Gminy

uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Statut samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu d/s Obsługi Gospodarki Wodno-Ściekowej w Haczowie w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Haczów.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XIV/121/96 Rady Gminy Haczów z dnia 23 sierpnia 1996r.w sprawie nadania Statutu Zakładowi d/s Gospodarki Wodno - Ściekowej w Haczowie.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie