Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

13 września 2018 14:29 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała nr XLIV/291/2018 Rady Gminy Haczów z dnia 6 września 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Haczów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 15 ust 1 pkt 6 i ust 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017r. poz. 2136 z późn. zm.)

Rada Gminy

uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXII1/257/2014 Rady Gminy Haczów z dnia 28 lutego 2014r.w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Haczów oraz warunków korzystania z tych obiektów, załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Haczów.

§ 3.

Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie