Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

3 października 2017 11:38 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała nr VIII/20/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. składu orzekającego RIO w Rzeszowie

w sprawie: sprawozdania Wójta Gminy Haczów z wykonania budżetu gminy za 2016 r.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w osobach:

1. Piotr Świątek - przewodniczący
2. Edyta Gawrońska - członek
3. Mariusz Hadel - członek

po rozpatrzeniu sprawozdania rocznego Wójta Gminy Haczów z wykonania budżetu gminy - działając na podstawie art. 13 pkt 5 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 561)

p o s t a n a w i a

pozytywnie zaopiniować przedmiotowe sprawozdanie Wójta Gminy Haczów

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 28 marca 2017 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie wpłynęło sprawozdanie Wójta Gminy Haczów z wykonania budżetu gminy za 2016 r. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie dokonał oceny przedmiotowego sprawozdania Wójta Gminy Haczów w oparciu o przepisy art. 267 ust. 3 w związku z art. 267 ust. 1 pkt 1 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz sprawozdania budżetowe sporządzone na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1015) i z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1773).

Przedmiotowe sprawozdanie składa się z części tabelarycznej i opisowej. Część tabelaryczna obejmuje:

• zestawienie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz wskazaniem źródeł dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe (plan/wykonanie),
• zestawienie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem grup wydatków oraz podziałem na wydatki bieżące i majątkowe (plan/wykonanie),
• zestawienie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
• zestawienie przychodów i rozchodów budżetowych,
• zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
• dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska,
• dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na zadania z zakresu utrzymania porządku i czystości w gminie,
• wykaz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
• realizacja funduszu sołeckiego w 2016 roku • wykaz przekazanych dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
• zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego,
• zmiany w planie wydatków na realizacje programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego.

Część opisowa sprawozdania obejmuje szczegółowe omówienie realizacji dochodów i wydatków budżetowych, omówienie przychodów i rozchodów, zadań realizowanych przez zakład budżetowy oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. Do sprawozdania dołączono informację o stanie mienia komunalnego Gminy Haczów na dzień 31 grudnia 2016 r. oraz sprawozdanie tabelaryczne i opisowe z realizacji planów finansowych Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Haczowie.

Tak sporządzone sprawozdanie odpowiada wymogom przepisu 267 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 269 ustawy o finansach publicznych.

Z przedłożonego sprawozdania wynika, że budżet gminy Haczów wg stanu na 31 grudnia 2016 r. po stronie dochodów wynosił 32.570.196,04 zł, co jest zgodne ze sprawozdaniem o dochodach budżetowych Rb-27s za IV kwartały 2016 r. oraz z uchwałami organów gminy w sprawach budżetowych, które wpłynęły do RIO i zostały zbadane przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

Dochody budżetowe wykonano w kwocie 32.952.110,98 zł, co stanowi 101,17% planu.

Z przedłożonego sprawozdania wynika, że budżet gminy Haczów wg stanu na 31 grudnia 2016 r. po stronie wydatków wynosił 35.054.843,70 zł, co jest zgodne ze sprawozdaniem o wydatkach budżetowych Rb-28s za IV kwartały 2016 r. oraz z uchwałami organów gminy w sprawach budżetowych, które wpłynęły do RIO i zostały zbadane przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 32.200.439,55 zł, co stanowi 91,85% planu. Wydatki majątkowe na plan 5.271.819,27 zł wykonano w kwocie 4.224.167,25 zł, co stanowi 13,11% ogółu wydatków.

Skład orzekający sygnalizuje, że w części tabelarycznej sprawozdania w dziale 600, rozdział 60013 wydatki majątkowe z tytułu pomocy finansowej dla samorządu województwa w kwocie 67.356,38 zł wykazano w paragrafie 6060 zamiast w paragrafie 6300, natomiast wydatki majątkowe bezpośrednie (z tytułu pomocy rzeczowej) w kwocie 21.380 zł wykazano w paragrafie 6300 zamiast w paragrafie 6060.

Nie stwierdza się przekroczenia zakresu upoważnienia do dokonywania wydatków w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem opisowym Gmina posiada na dzień 31 grudnia 2016 r. zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 1.753.150 zł. Zgodne z przedłożonym sprawozdaniem oraz sprawozdaniem o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. W okresie objętym sprawozdaniem gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń.

Łączna kwota długu Gminy Haczów wynosi 1.753.150 zł, co stanowi 5,32% dochodów wykonanych.

Dane w zakresie przychodów i rozchodów budżetowych są zgodne z kwartalnym sprawozdaniem o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. Rb-NDS.

W okresie objętym informacją jednostka spłaciła raty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w kwocie 687.964,42 zł, co stanowi 2,13% wykonanych dochodów.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS dochody bieżące wykonano w kwocie 32.198.655,63 zł, natomiast wydatki bieżące wykonano w kwocie 27.976.272,30 zł.

Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan w wysokości 600.000 zł wykonano w kwocie 581.584,86 zł. Natomiast wydatki związane z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z częścią opisową sprawozdania wykonano w kwocie 468.550,95 zł. Skład orzekający sygnalizuje w tym miejscu, że dochody uzyskane z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą zostać przeznaczone wyłącznie na realizacje zadań określonych w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2016. poz. 250).

W tabeli określającej zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykazano wydatki w kwocie 21.380 zł, jako pomoc finansową dla samorządu województwa, gdy z części opisowej sprawozdania oraz sprawozdania Rb-28s wynika, że pomoc finansowa dla samorządu województwa wyniosła 67.356,38 zł.

Sprawozdanie w zakresie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej jest zgodne ze sprawozdaniem statystycznym Rb-50.

Ujęte w przedłożonym sprawozdaniu zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego jest zgodne ze sprawozdaniem z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych Rb-30.

W 2016 r. dochody z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 93.293,53 zł, na plan 97.000 zł. Na realizacje programu przeciwdziałania alkoholizmowi wydano kwotę 72.327,70 zł, a na realizację programu przeciwdziałania narkomanii dokonano wydatków w kwocie 4.926,43 zł. Skład orzekający sygnalizuje w tym miejscu, że w myśl przepisu art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487) dochody z przedmiotowej opłaty mogą być wykorzystywane wyłącznie na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację gminnych programów przeciwdziałania narkomanii oraz zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie postanowił jak w sentencji. Należy zaznaczyć, że niniejsza opinia dotyczy jedynie oceny formalnoprawnej sprawozdania.

Od uchwały składu orzekającego służy Wójtowi Gminy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej opinii.


Otrzymują:

1. Wójt Gminy Haczów
2. aa

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie