Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

3 października 2017 11:28 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała Nr VIII/12/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

w sprawie: zaopiniowania projektu budżetu Gminy Haczów na rok 2017.

Na podstawie art. 13 pkt 3, art. 19 ust. 2 oraz art. 20 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 561) oraz § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz. U. Nr 167, poz. 1747) skład orzekający w osobach:

1. Piotr Świątek - przewodniczący
2. Edyta Gawrońska - członek
3. Mariusz Hadel - członek

po rozpatrzeniu projektu uchwały budżetowej Gminy Haczów na 2017 r. przedłożonego przez Wójta Gminy Haczów postanawia pozytywnie zaopiniować przedłożony projekt uchwały budżetowej na 2017 r. z uwagami podanymi w treści uzasadnienia.

Uzasadnienie

W dniu 15 listopada 2016 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie wpłynął celem zaopiniowania projekt uchwały budżetowej Gminy Haczów na 2017 rok. Do przedłożonego projektu dołączono uzasadnienie oraz materiały informacyjne. Projekt sporządzono w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

Skład orzekający Regionalnej izby Obrachunkowej w Rzeszowie badając powyższe dokumenty stwierdził co następuje:

1. W dziale 801, rozdział 80101 oraz 80104 zaplanowano dochody z tytułu środków z RPO w kwocie odpowiednio 566.027,25 zł oraz 373.677,63 zł. Przedmiotowe dochody ujęto w paragrafie 6297. Natomiast zaplanowane wydatki w dziale 801, rozdział 80101 oraz 80104 wykazane w paragrafie 6057 są niższe od zaplanowanych dochodów i wynoszą odpowiednio 484.279 zł oraz 319.288,05 zł.

2. Przedłożony projekt uchwały budżetowej nie w pełni odpowiada wymogom określonym w uchwale Rady Gminy Haczów Nr XLIII/301/10 z dnia 7 września 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. W materiałach informacyjnych przedłożonych wraz z projektem uchwały budżetowej, w części V obejmującej wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2017 roku nie wskazano źródeł ich finansowania. Przedmiotowy wymóg wynika z zapisów § 1 ust. 2 pkt 3 powołanej powyżej uchwały Rady Gminy Haczów.

Projekt budżetu na 2017 rok zawiera niezbędne elementy określone w art. 212 ustawy o finansach publicznych. Projekt budżetu zgodnie z art. 214 ustawy o finansach publicznych zawiera załączniki w zakresie:

- planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy,
- planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego.

Budżet na 2017 rok zaplanowano jako budżet zrównoważony, w których dochody budżetowe równe są wydatkom. Jako źródło sfinansowania rozchodów w kwocie 659.800 zł wskazano przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Kwota wolnych środków wynika z dokumentów przedłożonych przez jednostkę (wstępny bilans za rok 2016 oraz sprawozdanie Rb- NDS za 2016 rok). W założeniach projekt budżetu spełniony został wymóg wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym planowane wydatki bieżące nie są wyższe od planowanych dochodów bieżących. Wartości przyjęte w przedłożonym projekcie budżetu w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów są zgodne z wartościami przyjętymi w wieloletniej prognozie finansowej stosownie do art. 229 ustawy o finansach publicznych. Dochody i wydatki budżetu opracowano w szczegółowości wynikającej z art. 235 i 236 ustawy o finansach publicznych z wyodrębnieniem paragrafów klasyfikacji budżetowej. Rezerwa ogólna nie przekracza równowartości 1% planowanych wydatków, ani też nie jest niższa od 0,1% tych wydatków, co jest zgodne z art. 222 ustawy o finansach publicznych. Utworzona rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym jest zgodna z art. 26 ust.1 i 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym. Suma zaplanowanych rezerw celowych nie przekracza 5% wydatków budżetu stosownie do art. 222 ust. 3. W projekcie uchwały budżetowej określono szczególne zasady wykonywania budżetu w roku budżetowym wynikające z odrębnych ustaw (art. 212 ust.1 pkt 8 ustawy). Ustalono dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2017 roku. W projekcie uchwały zawarto również upoważnienia dla Wójta Gminy, które zostały prawidłowo skonstruowane. Ustalono wydatki na realizację zadań ze środków funduszu sołeckiego. Projekt zakłada realizację w 2017 roku zadań obligatoryjnych gminy Projekt uchwały budżetowej wykazuje zgodność z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

W przedłożonym projekcie zaplanowano dotacje podmiotową dla niepublicznych przedszkoli. W tym miejscu skład orzekający sygnalizuje, że uchwały organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego podjęte na podstawie art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty powinny zostać dostosowane do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1010).

W projekcie budżetu zaplanowano wydatki w formie pomocy finansowej oraz pomocy rzeczowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego. W celu ujęcia powyższych wydatków w budżecie na 2017 rok należy podjąć uchwały o udzieleniu pomocy finansowej oraz pomocy rzeczowej do stosownie do brzmienia art. 220 w związku z art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych.

W toku badania przedłożonego projektu budżetu Gminy Haczów skład orzekający stwierdził nieprawidłowości szczegółowo omówione w uzasadnieniu niniejszej opinii.

W związku z powyższym skład orzekający Regionalnej izby Obrachunkowej w Rzeszowie stwierdził, że przedłożony do zaopiniowania projekt uchwały budżetowej Gminy Haczów na 2017 r. może stanowić podstawę do uchwalenia budżetu Gminy na 2017 r. z uwzględnieniem uwag zawartych w ust. 1 i 2 niniejszej opinii.


Od powyższej uchwały składu orzekającego Wójtowi Gminy służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Haczów

2. aa

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie