Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

4 grudnia 2018 14:36 | wersja 3 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała nr I/5/2018 Rady Gminy Haczów z dnia 19 listopada 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Rozwoju Społeczno - Gospodarczego

Działając na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gm innym ( Dz. U. z 2018 r, poz. 994 z późn. zm.)

Rada Gminy

uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się stałą Komisję Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w następującym składzie:

 1. Radny Pan Marek Rozenbajgier - Przewodniczący
 2. Radny Pan Marek Prejsnar - członek
 3. Radny Pan Zbigniew Sieniawski - członek
 4. Radny Pan Grzegorz Filak - członek
 5. Radny Pan Andrzej Błaż -członek

§ 2.

Ustala się następujący przedmiot działania Komisji :

 1. opiniowanie, inicjowanie i wnioskowanie w sprawach :
  • instytucji kultury i innych placówek upowszechniania kultury,
  • kultury fizycznej, w tym utrzymania obiektów sportowych oraz działalności zespołów i organizacji sportowych,
  • ochrony zabytków,
  • utrzymania i zagospodarowania obiektów stanowiących własność gminy.
 2. sprawy problematyki rolnej na tle ochrony środowiska naturalnego, opiniowanie sposobu i kierunków zagospodarowania gruntów wyłączonych z produkcji rolnej oraz gruntów stanowiących mienie komunalne,
 3. inicjowanie działalności placówek służby zdrowia i ośrodka pomocy społecznej w celu realizacji zadań w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
 4. opiniowanie innych projektów uchwał i zarządzeń dotyczących spraw, w których wymagana jest opinia Komisji.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Haczów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wykaz głosowania imiennego


Podjęcie uchwały powołującej Komisję Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

GŁOSOWAŁO:

15głosowało ZA:

15głosowało PRZECIW:

0WSTRZYMAŁO się:

0
LP.

Nazwisko i Imię

jak głosował1

Błaż Andrzej

głosował ZA2

Bok Tomasz

głosował ZA3

Cynkar Józef

głosował ZA4

Filak Grzegorz

głosował ZA5

Gromek Andrzej

głosował ZA6

Józefczyk Mieczysław

głosował ZA7

Kielar Roman

głosował ZA8

Kołodziej Józef

głosował ZA9

Prejsnar Marek

głosował ZA10

Rozenbajgier Marek

głosował ZA11

Sieniawski Zbigniew

głosował ZA12

Siudyła Jan

głosował ZA13

Szafraniec Robert

głosował ZA14

Śmietana Piotr

głosował ZA15

Tasz Piotr

głosował ZA


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie