Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

4 grudnia 2018 14:29 | wersja 4 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała nr I/3/2018 Rady Gminy Haczów z dnia 19 listopada 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Samorządu i Budżetu

Działając na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1.

Powołuje się stałą Komisję Samorządu i Budżetu w następującym składzie:

 1. Radny Pan Robert Szafraniec - Przewodniczący
 2. Radny Pan Mieczysław Józefczyk - członek
 3. Radny Pan Andrzej Gromek - członek
 4. Radny Pan Józef Kołodziej - członek
 5. Radny Pan Tomasz Bok - członek
 6. Radny Pan Jan Siudyła - członek
 7. Radny Pan Roman Kielar - członek

§ 2.

Ustala się następujący przedmiot działania Komisji :

 1. opiniowanie projektu budżetu gminy oraz sprawozdań z działalności finansowej Gminy,
 2. wnioskowanie i opiniowanie zmian w budżecie gminy,
 3. organizacja współpracy z sołectwami i inicjowanie działalności społecznej,
 4. opiniowanie programów gospodarczych,
 5. opiniowanie i wnioskowanie w sprawach zadań inwestycyjnych i remontów, a w szczególności w zakresie:
  • oświaty,
  • wodociągów i kanalizacji,
  • wysypiska śmieci i odpadów komunalnych,
  • oświetlenia ulicznego,
  • budownictwa komunalnego,
  • dróg gminnych.
 6. opiniowanie projektów uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych oraz w sprawach majątkowych gminy,
 7. współpraca z organizacjami pożytku publicznego w sprawach realizacji zadań własnych gminy,
 8. współdziałanie z Policję, strażą pożarną i innymi instytucjami w sprawach ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 9. opiniowanie innych projektów uchwał i zarządzeń dotyczących spraw, w których wymagana jest opinia Komisji.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Haczów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WYKAZ GŁOSOWANIA IMIENNEGO

Podjęcie uchwały powołującej Komisję Samorządu i Budżetu

GŁOSOWAŁO:

15głosowało ZA:

14głosowało PRZECIW:

0WSTRZYMAŁO się:

1
LP.

Nazwisko i Imię

jak głosował1

Błaż Andrzej

głosował ZA2

Bok Tomasz

głosował ZA3

Cynkar Józef

głosował ZA4

Filak Grzegorz

głosował ZA5

Gromek Andrzej

głosował ZA6

Józefczyk Mieczysław

głosował ZA7

Kielar Roman

głosował ZA8

Kołodziej Józef

głosował ZA9

Prejsnar Marek

głosował ZA10

Rozenbajgier Marek

głosował ZA11

Sieniawski Zbigniew

WSTRZYMAŁ się12

Siudyła Jan

głosował ZA13

Szafraniec Robert

głosował ZA14

Śmietana Piotr

głosował ZA15

Tasz Piotr

głosował ZA


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie