Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

30 lipca 2018 10:34 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny

__________________________________________________________________________________

Stypendium szkolne

Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

Pomoc materialna przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Świadczenia pomocy materialnej, przysługują również uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

O pomoc materialną o charakterze socjalnym mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają warunki:

 • zamieszkują na terenie Gminy Haczów,
 • miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia usprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017, poz.1769 z późn. zm.) tj. 514,00 zł,
 • złożą wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów do dnia 15 września danego roku szkolnego.

Przyznane stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% i wyższe niż 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017r., poz. 1952 z późn. zm.).

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą w szczególności w zajęciach rozwijających uzdolnienia artystyczne i sportowe uczniów, zajęcia nauki języków obcych oraz innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę jak: wyjścia/wyjazd do teatru na wycieczki szkolne itp.
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym przede wszystkim na zakup – podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, atlasów, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego, przyborów i pomocy szkolnych, plecaków, tornistrów, stroju na zajęcia wychowania fizycznego tj. odzieży sportowej (min. spodenki, szorty, getry, koszulki, podkoszulki, dresy, strój kąpielowy, czepek, okulary pływackie) oraz obuwia sportowego (min. tenisówki, halówki, trampki, adidasy, klapki na basen) a także innego wyposażenia uczniów wymaganego obligatoryjnie przez szkołę-pokrycie kosztów abonamentu internetowego (za miesiące IX-VI)
 • stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym opłat za internat, bursę lub stancję oraz opłat za przejazdy z miejsca zamieszkania do szkoły.

Rachunki, faktury powinny być wystawione na rodzica lub pełnoletnie dziecko. Wypłata stypendium następuje pod warunkiem dostarczenia przez stronę oryginalnych dokumentów potwierdzających dokonanie zakupu (w szczególności: imiennych faktur, imiennych rachunków, imiennych biletów, dowodów wpłaty KP) potwierdzających zakup przedmiotów. Dokumenty powinny być wystawione na WNIOSKODAWCĘ, czyli w przypadku uczniów niepełnoletnich na rodzica, natomiast w przypadku uczniów pełnoletnich na danego ucznia.

Zasiłek szkolny

Zasiłek to forma pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Takie świadczenie przysługuje uczniom, którzy znajdują się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zdarzeniami losowymi dającymi podstawę do przyznania zasiłku są m.in.:

 • śmierć rodziców lub opiekunów prawnych,
 • klęska żywiołowa,
 • pożar, włamanie lub zalanie mieszkania,
 • inne okoliczności powodujące przejściowo trudną sytuację ucznia.

Z uwagi na jego funkcję - środka doraźnej pomocy w sytuacji losowej - termin składania wniosków o zasiłek szkolny wynosi do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie.

Wniosek może złożyć:

 • rodzic lub przedstawiciel ustawowy niepełnoletniego ucznia,
 • pełnoletni uczeń,
 • dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszcza.

Zasiłek szkolny może być przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. Zasiłek szkolny może być przyznawany raz lub kilka razy w ciągu roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Zasiłek szkolny nie może przekroczyć jednorazowo pięciokrotności kwoty zasiłku rodzinnego, przysługującego na dziecko w wieku 5-18 lat, określanego w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie