Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

3 sierpnia 2018 07:50 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Haczowie informuje, iż w dniach od 01.09.2018r. do 15.09.2018r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie „Stypendium szkolnego o charakterze socjalnym” na rok szkolny 2018/2019

O pomoc materialną o charakterze socjalnym mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają następujące warunki:


1.Zamieszkują na terenie Gminy Haczów,

2.Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017, poz.1769 z późn. zm.) tj. 514,00 zł,

3 a) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

b) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

c) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

4.Złożą wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów do dnia 15.09.2018r., natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15.10.2018r.


Formularze wniosków dla osób ubiegających się o przyznanie stypendium dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Haczowie pok. nr 5.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem (013) 43-910-02, 43-910-06 wew. 38 w godzinach pracy ośrodka pomocy społecznej.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie