Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

14 stycznia 2019 11:36 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

Haczów - działki położone są w strefie peryferyjnej Gminy Haczów, oddalone od centrum wsi, po części porośnięte samosiewami. Dojazd do działki drogą gruntową gminną. Tereny po dawnej cegielni

Haczów, dnia 16 stycznia 2019 r.

OA.6840.4.2018

Ogłoszenie o przetargu

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 28 ust. 1 i 2, art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), Uchwały Nr XXVI/192/2013 Rady Gminy Haczów z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, stanowiących własność Gminy Haczów oraz Uchwały Nr XLVI/310/2018 Rady Gminy Haczów z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Haczów

Wójt Gminy Haczów

ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Haczów.

Oznaczenie nieruchomości według ksiąg wieczystych oraz katastru nieruchomości

Działki nr: 3427/2 i 3427/16;

Jednostka ewidencyjna: Haczów;

Obręb: Haczów;

Numer KW: KS1B/00035878/3

Powierzchnia nieruchomości

3427/2 – 0,0891 ha (RIIIb – 0,0769 hai PsIV – 0,0122 ha)

3427/16 -0,2275 ha (PsIV – 0,0540 ha i LsIV – 0,1735 ha)

Opis nieruchomości

Według lokalnego położenia działki położone są w strefie peryferyjnej Gminy Haczów, oddalone od centrum wsi, po części porośnięte samosiewami. Dojazd do działki drogą gruntową gminną. Tereny po dawnej cegielni.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Haczów działka leży w terenie oznaczonym symbolem R - tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

Cena wywoławcza

3 837 zł (słownie: trzy tysiące osiemset trzydzieści siedem złotych 0/100)

Niniejsza sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT

Wysokość wadium

500 zł (sł. pięćset złotych 0/100)

Obciążenia i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość

Brak

Forma przetargowa

Przetarg ustny ograniczony

Uwagi

  1. Przetarg ustny ograniczony dla rolników indywidualnych spełniających warunki określone w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1405 ze zm.)
  2. W związku z tym, że nieruchomość w części stanowi grunt przeznaczony pod zieleń leśną, prawo pierwokupu nieruchomości przysługuje Skarbowi Państwa –Lasom Państwowym.

1. Przetarg odbędzie się 20 lutego 2019 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Haczów, Haczów 573 pokój numer 11.

2. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium, w wysokości podanej wyżej, w formie pieniężnej w kasie Urzędu Gminy Haczów lub przelewem bankowym na konto: Bank PBS Sanok /O Haczów 68 8642 1070 2007 7000 0749 0004 w terminie do dnia 15 lutego 2019 r.

4. Ponadto do dnia 15 lutego br. należy złożyć w Urzędzie Gminy Haczów (sekretariat) w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym w dniu 20 lutego 2019 r. – dz. nr 3427/2 i 3427/16 obręb Haczów”, pisemne oświadczenie o zgłoszeniu uczestnictwa w przetargu wraz z dokumentami i oświadczeniami wskazanymi poniżej:

I. Dla oferenta będącego rolnikiem indywidualnym:

1. Dowód potwierdzający osobiste prowadzenie przez okres co najmniej 5 lat gospodarstwa rolnego – dowodem jest pisemne oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez Wójta Gminy.

2. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat, na terenie gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

3. Oświadczenie oferenta, że jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha.

4. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1405 ze zm.). Uważa się, że osoba fizyczna posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli uzyskała:

1) wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe, lub tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i posiada co najmniej 3 letni staż pracy w rolnictwie, lub

2) wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3 letni staż pracy w rolnictwie albo wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3 letni staż pracy w rolnictwie, lub

3) wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 5 letni staż pracy w rolnictwie.

Za staż pracy, o którym mowa powyżej, uznaje się okres w rozumieniu art. 6 ust. 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, w którym osoba fizyczna:

1) podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników lub

2) prowadziła działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o obszarze nie mniejszym niż 1 ha stanowiącym jej własność, przedmiot użytkowania wieczystego, przedmiot samoistnego posiadania lub dzierżawy, lub

3) była zatrudniona w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, wykonując pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej, lub

4) wykonywała pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze członka spółdzielni produkcji rolnej, lub

5) odbyła staż, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 ze zm.), obejmujący wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.

Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 109), określono:

1) kierunki studiów wyższych, których ukończenie uznaje się za posiadanie wykształcenia wyższego rolniczego;

2) zawody, których posiadanie uznaje się za wykształcenie średnie rolnicze lub wykształcenie

3) zasadnicze zawodowe rolnicze;

4) zagadnienia objęte zakresem studiów podyplomowych, ze względu na które uznaje się te studia za studia podyplomowe, których zakres jest związany z rolnictwem;

5) tytuły kwalifikacyjne, tytuły zawodowe oraz tytuły zawodowe mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej;

6) rodzaje dowodów potwierdzających posiadanie kwalifikacji rolniczych.

II. Dla oferenta będącego osobą fizyczną zamierzającą utworzyć gospodarstwo rodzinne:

Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wymienione w ust. 1 i ust. 3 pkt 1 oraz w innych przypadkach niż wymienione w ust. 3 pkt 2-4, ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j Dz.U. z 2018, poz. 1405 ze zm.) może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej, wydanej na wniosek osoby fizycznej zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne, która:

a) posiada kwalifikacje rolnicze albo której, pod warunkiem uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, przyznano pomoc, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1856 oraz z 2018 r. poz. 311) albo w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627), a termin na uzupełnienie tych kwalifikacji jeszcze nie upłynął,

b) daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej,

c) zobowiąże się do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, która wejdzie w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego.

5. Po sprawdzeniu przez Komisję Przetargową zgłoszeń i pozostałych dokumentów lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w dniu 19 lutego 2019 roku do godz. 10.00 na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Haczów .

6. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu następujące dokumenty:

a). dowód wpłaty wadium;

b). osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość ( dowód osobisty lub paszport)

c). reprezentacji osoby prawnej – dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej;

d). pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby;

e) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno-prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.

7. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

9. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu z zastrzeżeniem punktu 13 niniejszego ogłoszenia, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio:

a). odwołania przetargu

b). zamknięcia przetargu

c). unieważnienia przetargu

d). zakończenia przetargu wynikiem negatywnym

10. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który ten przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

11. Cena nabycia prawa własności równa cenie osiągniętej w przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

12. Osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży.

13. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa powyżej lub nie spełni warunków określonych w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1405 ze zm.), organizator może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

14. Na podstawie art. 37 pkt. a ustawy o lasach (Dz.U. z 2018, poz. 2129)Skarbowi Państwa reprezentowanego przez Lasy Państwowe przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu tego gruntu. W związku z powyższym nabywca w/w działki zawiera wstępną , warunkową umowę, jeżeli Nadleśnictwo nie zgłosi chęci nabycia dojdzie do finalizacji sprzedaży.

15. Cudzoziemcy w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r., poz.1061 ze zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy sprzedaży uzyskać zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zgoda jest wymagana. Przypadku nie uzyskania tej zgody wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

16. Koszty notarialne i sądowe zawarcia umowy sprzedaży w całości ponosi nabywca nieruchomości.

17. Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i treści ogłoszenia można uzyskać Urzędzie Gminy Haczów, pokój nr 17, w godz. 730 do 1530 , pod numerem tel. (013) 4391002 wew. 32, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.haczow.pl.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie