Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

21 lutego 2018 14:19 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Ogłoszenie - przetarg nieograniczony na wykonanie dostawy

Zakup podwozia uniwersalnego do mocowania zbiornika asenizacyjnego i skrzyni,zbiornika asenizacyjnego do transportu ścieków i osadów oraz skrzyni ładunkowej z trójstronnym wywrotem

Wójt Gminy Haczów
36-213 Haczów nr 573 tel. (13) 43-910 -02,fax (13) 43-916- 96
e mail (gmina@haczow.pl), strona: http://bip.haczow.plO G Ł A S Z A


Przetarg nieograniczony na wykonanie dostawy pn. „Zakup podwozia uniwersalnego do mocowania zbiornika asenizacyjnego i skrzyni, zbiornika asenizacyjnego do transportu ścieków i osadów oraz skrzyni ładunkowej z trójstronnym wywrotem”

I. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
II. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ: http://bip.haczow.pl
III. Określenie przedmiotu zamówienia oraz zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

1. Przedmiotem zamówienia jest : Dostawa podwozia uniwersalnego w ramach zadania pn „Zakup podwozia uniwersalnego do mocowania zbiornika asenizacyjnego i skrzyni, zbiornika asenizacyjnego do transportu ścieków i osadów oraz skrzyni ładunkowej z trójstronnym wywrotem”.

1) Podwozie wraz z osprzętem służyło będzie do prac komunalnych w Zakładzie ds. Obsługi Gospodarki Wodno –Ściekowej w |Haczowie
2) Miejsce dostawy : Zakład ds. Obsługi Gospodarki Wodno-Ściekowej, 36-213 Haczów - na koszt wykonawcy
3) Przedmiot zamówienia powinien spełniać następujące wymagania:

-odpowiadać wszystkim cechom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
-być fabrycznie nowym (rok produkcji 2017 lub 2018) i zgodny z obowiązującymi normami i przepisami.
-podwozie musi posiadać aktualne świadectwo homologacji , zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U nr 108, poz. 908, z 2005r., ze zmianami).
- beczka asenizacyjna powinna spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych.

Warunki szczegółowe:

1. Podwozie uniwersalne: rama podwozia wykonana z kształtowników zamkniętych oraz dodatkowych elementów wzmacniających wraz z zaczepem transportowym

- zawieszenie dwuosiowe resorowane
- tylna oś skrętna z hydraulicznym sterowaniem
- ogumienie rozmiar nie mniejszy niż : 500/45 R22.5
- dodatkowe koło zapasowe
- układ hamulcowy pneumatyczny dwuobwodowy z regulatorem siły hamowania
- hamulec ręczny postojowy
- regulowana stopka podporowa
- instalacja oświetleniowa elektryczna 12V niezbędna do podłączenia do instalacji ciągnika rolniczego
- siłownik centralny do wywrotu w trzech kierunkach ( na boki i do tyłu. sluzacy jednocześnie do wymiany nadwozia
- czteropunktowy układ ryglowania nadwozia
- system sterowania urządzeniami zestawu tj. zbiornikiem asenizacyjnym, skrzynia ładunkową

2. Zbiornik wozu asenizacyjnego o pojemności 10.000 l.

- rama zbiornika wyposażona w dodatkowe podpory do składowania zbiornika bez podwozia
- zbiornik ocynkowany obustronnie ogniowo
- kompresor z łopatkami napędzany hydraulicznie
- rurowy wskaźnik napełniania
- boczny tylny króciec z zasuwą ręczną 6”
- właz tylny o średnicy min. 700 mm
- błotniki
- wąż ssawny 6” o długości 6m + przedłużka o długości min.6 m
- stopy podporowe niezbędne do wymiany nadwozia.

3. Skrzynia ładunkowa o ładowności 10 ton

- pojemność skrzyni bez nadstawek- min 13 m3
- otwierane burty ( patrząc od przodu ) burta prawa ( patrząc od przodu ) - otwierana do góry z zawiasami u góry , lewa burta otwierana w dół z zawiasami u dołu. , tyln a burta otwierana do góry i do dołu z zawiasami na górze i na dole. Skrzynia zabezpieczona antykorozyjnie i pomalowana dwukrotnie lakierem nawierzchniowym,
- skrzynia ma być wyposażona w stopy podporowe do wymiany nadwozi,

Warunki Ogólne:

Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji.
Jeżeli zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2013 r. [sygn. akt: KIO 2315/13]).
Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach.
Zamawiający nie przewiduje składania oferty częściowej.

IV. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty wariantowej,
V. Termin wykonania zamówienia: do dnia 29.06.2018 roku.

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu ;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę równą co najmniej: 140 000,00 zł.

b) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał minimum 1 dostawę , analogicznych sprzętów będących przedmiotem zamówienia lub innych urządzeń opartych na systemie nadwozi wymiennych o wartości całości dostaw równej co najmniej 140.000,00 brutto zł. , każda wraz z podatkiem VAT oraz potwierdzeniem , że dostawy te zostały wykonane należycie.

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt.1) niniejszej SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli: a) w przypadkach określonych w pkt. 1.podpunkt 2.a warunek zostanie spełniony, jeżeli jeden z wykonawców spełni warunki lub będą łącznie posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową lub łączną wartość ubezpieczenia na kwoty określone w specyfikacji. b) w przypadkach określonych w pkt.1podpunkt 2b warunek zostanie spełniony, jeżeli chociaż jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykonał 1 dostawę , analogicznych sprzętów będących przedmiotem zamówienia lub innych urządzeń opartych na systemie nadwozi wymiennych lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych. , wymienionych w pkt.1 ppkt.2b
2. Podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy
Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy.

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia;
1. Oświadczenie, że na dzień składania ofert wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2.Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w VII pkt. 1 niniejszej SIWZ.
3.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale VII pkt 1 niniejszej SIWZ.
4.Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
b)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego ze wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu stwierdzającego ze wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego ze wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami , w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu .potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
e) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);
f) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

2) W celu potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów:

a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

3) W celu potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów:

a) wykaz dostaw wykonanych , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości , przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie , przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu;

5.W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

6.Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdziale VII pkt.1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
7.Dysponowanie zasobami innego podmiotu.

1)Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdziale V pkt. 1 podpunkt 1,2 lit. a-c niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2) Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt.7 podpunkt 1 wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie musi wskazywać:
-zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
-zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego
b) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5.
c) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
d) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

8. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt. 1-9 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
9.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający będzie żądał, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.

10. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.
11.Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do specyfikacji.
12.Informacja dla wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. VII pkt. 4 podpunkt 1a składa:
d) informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;
2) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów określonych w rozdz. VII pkt. 4 podpunkt 1 b,c ,d składa:
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
3). dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
4) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się.
5) w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

6) wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 12, podpunkt 1 lit a , składa ten dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem tego terminu.
7)w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
8) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski

9)Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

10)W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdział VII pkt.1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma wstępnie potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia,

11.Wykonawcy występujący wspólnie muszą, zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarciu umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno dokładnie określać zakres umocowania. Każdy z wykonawców występujących wspólnie musi złożyć wypełnione i podpisane oświadczenie, ( załącznik nr 4 do SIWZ )

12. Na dzień złożenia ofert Wykonawca nie składa dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia określonych w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany złożyć wypełnione i podpisane oświadczenie, ( załącznik nr 4 do SIWZ ) które stanowi wstępne potwierdzenie , że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki w postepowaniu .


13.Wykonawca , którego oferta została najwyżej oceniona, będzie zobowiązany dostarczyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dokumenty aktualne na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających :

a) spełnianie warunków udziału w postepowaniu
b) spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego.
c) brak podstaw do wykluczenia

VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie;
1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych składników:
Nazwa Kryterium Znaczenie (waga) kryterium

1) Cena: 60%
2) Termin dostawy : 20%
3) Gwarancja na wykonane dostawy: 20%
Suma: 100%

3.Sposób punktowania rozpatrywanych ofert wg wag podanych w specyfikacji

4) Kryterium nr 1 - Cena – proporcjonalnie wg wzoru:


najniższa cena brutto z badanych ofert

C = ---------------------------------------------------------- x 60 pkt

cena brutto oferty badanej


5) Kryterium nr 2 – Termin dostawy – proporcjonalnie wg wzoru:


suma punktów za Termin dostawy badanej oferty

T = ------------------------------------------------------------------------------------------------- x 20 pkt

maksymalna możliwa do uzyskania suma punktów za Termin dostawy


6) Kryterium nr 3 – Gwarancja na wykonane dostawy – proporcjonalnie wg wzoru:


Okres Gwarancji w badanej ofercie

G = ------------------------------------------------------------------------------------------------- x 20 pkt

24 miesiące (limit okresu gwarancji ustalony z góry przez Zamawiającego)


4.Sposób oceny ofert:

a) kryterium cena : Maksymalną liczbę punktów (60) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę za realizację zamówienia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z powyższym pierwszym od góry wzorem
b) kryterium termin dostawy . Maksymalną liczbę punktów (20) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najkrótszy termin dostawy zamówienia zgodnie z punktacja przedstawiona poniżej , natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z powyższym ( drugim od góry) wzorem.
Punktacja dla kryterium termin dostawy:

a. Dostawa kompletnego sprzętu i przekazanie go Zamawiającemu w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 15.06 2018 r. otrzyma 20 punktów
b. Dostawa kompletnego sprzętu i przekazanie go Zamawiającemu w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 29.06.2018 r. otrzyma 10 punktów

c) kryterium Gwarancję na wykonane roboty. Maksymalną liczbę punktów (20) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najdłuższy termin gwarancji ( 24 miesiące ) na wykonane roboty, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z powyższym( trzecim licząc od góry wzorem.

5.Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert (Cena oferty , Termin dostawy i Gwarancji na wykonane roboty ).
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów we wszystkich trzech kryteriach.
6.Zamawiający dokona obliczeń ilości punktów wg poniższych wzorów z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
7. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosował wyłącznie zasady i kryteria określone w niniejszym SIWZ

X. Termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane , oraz język lub języki , w jakich muszą być sporządzone.
1.Oferty należy składać do dnia: 01.03.2018 r. do godziny 9.00 w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy w Haczowie , 36-213 Haczów nr 573 w sekretariacie ( pokój nr 1). Oferta złożona po terminie będzie zwrócona wykonawcy bez rozpatrzenia.
2.Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
3.Oferty maja być sporządzone w języku polskim .

XI. Termin związania z ofertą:
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy).
2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek zamawiającego, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
XII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej ;
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
XIII. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej na której zamieszczone będą dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
XIV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej , na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej w trakcie prowadzonego postępowania,
XV. Informacja o przewidywanych zamówieniach zamówień o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 pkt 3
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 pkt 3


Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu: 21.03.2018 r.


Wójt Gminy Haczów
Stanisław Jakiel

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie