Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

26 września 2017 20:34 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o wykonanie zadania pt. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego

Haczów , 26 września 2017r.


W związku z przeprowadzoną w dn. 26.09.2017r. procedurą oceny ofert złożonych w ramach zaproszenia do składania ofert na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Haczów (postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1579 – zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 000 euro).


Część nr 1: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie mienia od kradzieży zwykłej, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia – jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

Oddział Sprzedaży Korporacyjnej Rzeszów

Ul. Zygmuntowska 14

35-959 Rzeszów

Cena łączna: 41 511,08 zł


Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu na część nr 1 nie złożono innych ofert.


Część nr 2: ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, ASS, Szyby) jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:


CONCORDIA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Oddział Rzeszów

Ul. Kolejowa 1, 35-073 Rzeszów

Cena łączna: 26 405,00 zł


Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu na część nr 2 złożono następujące oferty:


Oferta nr 2 – Balcia Insurance SE Spółka europejska Oddział w Polsce, Al. Jerozolimskie 136,

02-305 Warszawa

Cena łączna: 54 674,00 zł


Oferta nr 3 –Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, Biuro Regionalne w Rzeszowie, Oddział w Krośnie, ul. Piłsudskiego 13, 38-400 Krosno,

Cena łączna: 28 910,00 zł

Oferta nr 6- Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Region Sprzedaży Korporacyjnej Wschód, Oddział Sprzedaży Korporacyjnej Rzeszów, ul. Zygmuntowska 14, 35-959 Rzeszów

Cena łączna: 35 752,92 zł


Część nr 3: ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP (forma bezimienna, forma imienna ) – jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:


Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Vienna Insurance Group

Oddział w Rzeszowie

Ul. Bernardyńska 2/7

35-069 Rzeszów Cena łączna: 3 632,00 zł


Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu na część nr 3 złożono następujące oferty:


Oferta nr 4 – Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi, Przedstawicielstwo

Regionalne w Radomiu, ul. Szklana 60, 26-600 Radom

Cena łączna: 4 173,00 zł


Wójt Gminy Haczów

mgr inż. Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie