Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2 kwietnia 2019 10:23 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

dotyczy przetargu nieograniczonego pn.. „Przebudowa, remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Haczów”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 518364-N2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Wójt Gminy Haczów, Krajowy numer identyfikacyjny 37044020600000, ul. Haczów 573, 36-213 Haczów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 391 002, e-mail ughaczow@ks.onet.pl, faks 134 391 696.
Adres strony internetowej (url): http://bip.haczow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa , remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Haczów.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IIG.271.2.2.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: zadanie inwestycyjne pn.. „Przebudowa, remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Haczów” Celem planowanej operacji jest poprawa warunków życia społeczności lokalnej oraz wzrost dostępności komunikacyjnej w miejscowościach: Haczów, Jabłonica Polska, Jasionów, , Malinówka, Trześniów, Wzdów”, poprzez przebudowę, remont dróg gminnych i wewnętrznych . Charakterystyka robót. W ramach inwestycji, przewiduje się przebudowę drogi gminnej Sicina -Bory nr 5250, 5307 w m. Haczów, , przebudowę drogi gminnej koło Winiarskiego w Jabłonicy Polskiej ( dz. nr 148,156) , przebudowa drogi wewnętrznej „ do Dębiny w m. Jabłonica Polska, przebudowa drogi wewnętrznej nr 458 i 466 „ do Ubermana” w m. Jasionów, przebudowa drogi wewnętrznej, remont drogi wewnętrznej nr 594/1 w m Malinówka, , przebudowa drogi wewnętrznej Trześniów „Zagumnie” dz. nr 633/1, przebudowa drogi wewnętrznej „m za parkiem” w m. Wzdów Zakres prac przewidziany do realizacji: 1) Przebudowa drogi gminnej Sicina -Bory nr 5250, 5307 w m. Haczów, a) podsypka piaskowo- żwirowa z zagęszczeniem mechanicznym gr. 5 cm po zagęszczeniu : 1.266,75 m2 b) nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 4 cm ( warstwa wiążąca ) 1.266,75 m2 c) nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 3 cm ( warstwa ścieralna ) 1.266,75 m2 d) podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o gr. 12 cm po zagęszczeniu - pobocza: 169 m2 e) oczyszczenie rowów z namułu o gr. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu: 328 m2 2) Przebudowa drogi gminnej koło Winiarskiego w Jabłonicy Polskiej ( dz. nr 148,156) a) mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni : 121,90 m2 b) podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna po zagęszczeniu ( materiał tłuczeń) 337,90 zł. m2 c) podbudowa z kruszywa łamanego warstwa górna po zagęszczeniu 5 cm : 337,90 zł. m2 d) nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 4 cm ( warstwa wiążąca ) 337,90 m2 e) nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 3 cm ( warstwa ścieralna ) 337,90 m2 3) Przebudowa drogi wewnętrznej „do Dębiny „ w m. Jabłonica Polska a) mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni : 782,1 m2 b) podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna po zagęszczeniu : 782,1 m2 c) podsypka piaskowo- żwirowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości po zagęszczeniu : 782,1 m2 d) nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 4 cm ( warstwa wiążąca ) 782,1 m2 e) nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 3 cm ( warstwa ścieralna ) 782,1 m2 f) podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna gr. po zagęszczeniu 17 cm pobocza : 142,2 m2 4) Przebudowa drogi wewnętrznej nr 458 i 466 „do Ubermana” w m. Jasionów a) mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne: 50 m2 b) podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna 8 cm po zagęszczeniu;250 m2 c) podsypka piaskowo- żwirowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości po zagęszczeniu : 250 m2 d) nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 4 cm ( warstwa wiążąca ) 250 m2 e) nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 3 cm ( warstwa ścieralna ) 250 m2 5) Remont drogi wewnętrznej nr 594/1 w m. Malinówka a) mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne: 80 m2 b) podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna po zagęszczeniu ( materiał kliniec) 215 m2 c) podsypka piaskowo- żwirowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości po zagęszczeniu : 215 m2 d) nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 3 cm ( warstwa wiążąca ) 215 m2 e) nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 3 cm ( warstwa ścieralna ) 215 m2 6) Przebudowa drogi wewnętrznej Trześniów „Zagumnie” dz. nr 633/1, a) mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne: 337,50 m2 b) podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna 13 cm po zagęszczeniu ( materiał tłuczeń, kliniec ) 337,5 m2 c) podsypka piaskowo- żwirowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości po zagęszczeniu : 337,5 m2 d) nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 4 cm ( warstwa wiążąca ) 337,5 m2 e) nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 3 cm ( warstwa ścieralna ) 337,5 m2 f) przepusty rurowe pod zjazdami - rura PCV karbowana o śr. 200 mm: 4 m g) podbudowa z kruszywa naturalnego warstwa górna o gr. 15 cm : 20 m2 h) podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna po zagęszczeniu 13 cm ( tłuczeń , kliniec): 20 m2 7) Przebudowa drogi wewnętrznej „ za parkiem” w m. Wzdów Odcinek 1 a) rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe : 27 m b) ława pod krawężniki : 1,62 m3 c) krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej : 27 m d) podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna po zagęszczeniu: 325,50 m2 e) podsypka piaskowo – żwirowa po zagęszczeniu 5 cm : 325,5 m2 f) nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 4 cm ( warstwa wiążąca ) 325,5 m2 g) nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 3 cm ( warstwa wiążąca ) 325,5 m2 8) Przebudowa drogi wewnętrznej „ za parkiem” w m. Wzdów Odcinek 2 a) podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna 8 cm po zagęszczeniu; 164 ,5 m2 b) podsypka piaskowo- żwirowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości po zagęszczeniu : 164,5 m2 c) nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 4 cm ( warstwa wiążąca ) 164,5 m2 , 20 m2 d) nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 3 cm ( warstwa ścieralna ) 164,5 m2 , 20 m2 e) mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm : 120 m2 f) podbudowa z kruszywa naturalnego warstwa górna po zagęszczeniu 17 cm ( pobocza) : 60 m2
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45100000-0, 45236000-0, 45233140-2, 45233142-6, 45233000-9, 45332220-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 299649.43
Waluta złoty
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie sp. z o.o.
Email wykonawcy: tech@rbdim.pl
Adres pocztowy: ul. Tysiąclecia 38
Kod pocztowy: 38-400
Miejscowość: Krosno
Kraj/woj.: podkarpackie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 266941.61
Oferta z najniższą ceną/kosztem 266941.61
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 381255.56
Waluta: złoty
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 0


Wójt Gminy Haczów

mgr inż. Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie