Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

3 stycznia 2019 14:06 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa pomieszczeń zaplecza kuchennego w budynkach Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie i Domu Ludowego w Malinówce".

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwioju Obszarów Wiwejskich w ramach PROW na lata 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 654548-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Wójt Gminy Haczów, Krajowy numer identyfikacyjny 37044020600000, ul. Haczów 573, 36213 Haczów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 391 002, e-mail ughaczow@ks.onet.pl, faks 134 391 696.
Adres strony internetowej (url): http://bip.haczow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa pomieszczeń zaplecza kuchennego w budynkach Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie i Domu Ludowego w Malinówce.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IIG.271.1.5.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pomieszczeń zaplecza kuchennego w budynkach Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie i Domu Ludowego w Malinówce ”. Celem planowanej operacji jest poprawa warunków życia oraz warunków korzystania z budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne dla miejscowości Haczów i Malinówka poprzez przebudowę zapleczy kuchennych w budynkach GOKiW w Haczowie i DL w Malinówce . Zakres prac obejmuje: 1. Przebudowę pomieszczeń zaplecza kuchennego GOKIW : roboty budowlane , instalacyjne : wod- kan, instalacja gazowa, c.o, elektryczna , dostawa i montaż platformy pionowej , instalacja elektryczna kuchni i zaplecza kuchennego, dostawa wyposażenia kuchni i zaplecza. 2.Przebudowę pomieszczeń zaplecza kuchennego w budynku DL w Malinówce: roboty budowlane instalacyjne ; wod –kan, instalacja gazowa, instalacja elektryczna, wyposażenie kuchni. 3.Charakterystyka robót. 1) Przebudowę pomieszczeń zaplecza kuchennego GOKIW w Haczowie. Zadanie obejmuje wykonanie robót rozbiórkowych, robót budowlanych w skład których wchodzą m in. a) Ścianki działowe g-k 8,52 m2 b) Wymiana drzwi wewnętrznych AL.- 11,55 m2, naświetla z PCV – 3 szt. , licowanie ścian płytkami – 171,92 m2 , wyprawa z tynku mozaikowego : 46,60 m2, gładzie gpisowe, 150,63 m2, malowanie ścian i sufitów: 150,63 m2, posadzki płytkowe,: 103,33 m2 c) Roboty instalacyjne: a) instalacja wodno-kanalizacyjna, instalacja gazowa, instalacja centralnego ogrzewania , elektryczna , d) Dostawa i montaż platformy pionowej. 2).Dostawa wyposażenia kuchni GOKIW w Haczowie obejmować będzie: a) baseny do mycia garów – 2 szt. b) patelnia elektryczna - 1 szt. c) kuchnia gastronomiczna - 1 szt. d) taboret gazowy - 1 szt. e) okap – 1 szt. f) stoły robocze - 4 g)regał ociekowy – 1 szt. h) komora chłodnicza -1 szt. i) zlew 2 - kom. – 1 szt. j) zmywarka gastronomiczna – 1 szt. g) szafa przelotowa - 1 szt. h) szafy magazynowe- 2 szt. i) piec konwekcyjno-parowy – 1 szt. j) szafki wiszące – 2 szt. k) regały magazynowe - 4 szt. l) szafa mroźnicza – 1 szt. ł) szafa chłodnicza - 1 szt. m) wózek kelnerski - 1 szt. Stal nierdzewna z której ma być wykonane wyposażenie kuchni : ISO 304, szlif na mokro „600”. 3) Instalacja elektryczna kuchni i zaplecza kuchennego w GOKiW w Haczowie, obejmować będzie: a) linia zasilająca, b) wykonanie instalacji elektrycznej, c) instalacja połączeń wyrównawczych, d) badania sieci-pomiary , 4)Przebudowa pomieszczeń zaplecza kuchennego w budynku DL w Malinówce obejmować będzie: a) wymiana drzwi zewnętrznych - 1 szt. b) licowanie ścian płytkami- 40,52 m2 c) gładzie gipsowe-144,62 m2 d) malowanie ścian i sufitów -144,62 m2 e) posadzki płytkowe: 22,30 m2 f) roboty instalacyjne g) wyposażenie kuchni: - baseny do mycia garów- -3 szt. - patelnia elektryczna- 1 szt. - kuchnia gastronomiczna - 1 szt. - taboret gazowy – 1 szt. - okap - 1 szt. - stoły robocze – 4 szt. - regały ociekowe – 2 szt. - komora chłodnicza – 1 szt. Stal nierdzewna z której ma być wykonane wyposażenie kuchni : ISO 304, szlif na mokro „600”. 4. Szczegółowe dane dotyczące obmiarów, zakresu prac znajdują się w przedmiarze robót oraz w projektach budowlanych dołączonych do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45210000-2, 45212000-6, 45300000-0, 45310000-3, 45311000-0, 39221000-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/01/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 361119.53
Waluta złoty
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 9
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 9
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: FLOEN Adam Holender
Email wykonawcy: biuro.folen@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Tysiąclecia 14/A17
Kod pocztowy: 38-400
Miejscowość: Krosno
Kraj/woj.: podkarpackie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 422397.96
Oferta z najniższą ceną/kosztem 422397.96
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 578539.81
Waluta: złoty
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 0


Wójt Gminy Haczów

mgr inż. Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie