Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

30 lipca 2018 14:25 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane

Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Jabłonica Polska.


Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 575028-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Wójt Gminy Haczów, Krajowy numer identyfikacyjny 37044020600000, ul. Haczów 573, 36213 Haczów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 391 002, e-mail ughaczow@ks.onet.pl, faks 134 391 696.
Adres strony internetowej (url): http://bop.haczow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Jabłonica Polska.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IIG.271.2.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest: zadanie inwestycyjne pn.. „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Jabłonica Polska”. ”. Celem planowanej operacji jest poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia społeczności lokalnej w miejscowości Jabłonica Polska poprzez budowę oświetlenia ulicznego. Charakterystyka robót. W zakres robót do wykonania wchodzą: 1. Wykonanie odcinka oświetlenia drogi powiatowej (działka nr 263) w m. Jabłonica Polska. 1) Kopanie rowów dla kabli, ręcznie , grunt kategorii III – 10 m3, 2) Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III – IV - 70 m3, 3) Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m – 189 m, 4) Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami , rura do Fi 125 mm ( pierwsza w wiązce – 5 m 5) Ułożenie rur osłonowych PCV do Fi 140 mm: 133 m 6) Układanie kabli w rowach kablowych – ręcznie, kabel do 1,0 kg/m, przykrycie folią – 189 m 7) Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0 kg/m – 138 m, 8) Urządzenia rozdzielcze ( zestawy) na fundamentach , masa do 20 kg na fundamencie prefabrykowanym – 1 kpl. 9) Układanie kabli na słupach betonowych bezpośrednio na słupie , masa do 1,0 kg w uchwytach – 7 m , 10) Układanie kabli na słupach betonowych do rur osłonowych mocowanych na słupie , masa do 1,0 kg – 3 m , 11) Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III : 10 m3, 12) Zasypanie rowów dla kabli, ,mechanicznie grunt kategorii III –IV : 70 m3, 13) Montaż latarń oświetleniowych S-70 na fundamencie betonowym – 6 kpl 14) Montaż latarń oświetleniowych S-60 na fundamencie betonowym – 1 kpl 15) Montaż wysięgników rurowych AL – 7 szt. 16) Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku – 7 szt 17) Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy 7 kpl 18) Montaż tabliczek bezpiecznikowych ,złącza IZK – 7 kpl. 19) Montaż skrzynki bezpiecznikowej : 1 szt. 20) Montaż ogranicznika przepięć : 1 szt. 21) Układanie uziomów w rowach kablowych - 340 m 22) Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce –8 szt. 23) Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej , kabel nn, 3 żyłowy – 3 odcinki 24) Badania i pomiary instalacji uziemiającej , piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy: 3 szt. 2. Wykonanie odcinka oświetlenia drogi gminnej (działki nr 659,660) w m. Jabłonica Polska. 1) Kopanie rowów dla kabli, ręcznie , grunt kategorii III – 10 m3, 2) Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III – IV - 60 m3, 3) Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m – 275 m, 4) Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami , rura do Fi 125 mm ( pierwsza w wiązce – 6 m 5) Ułożenie rur osłonowych PCV do Fi 140 mm: 159 m 6) Układanie kabli w rowach kablowych – ręcznie, kabel do 1,0 kg/m, przykrycie folią – 112 m 7) Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0 kg/m – 165 m, 8) Urządzenia rozdzielcze ( zestawy) na fundamentach , masa do 20 kg na fundamencie prefabrykowanym – 1 kpl. 9) Układanie kabli na słupach betonowych bezpośrednio na słupie , masa do 1,0 kg w uchwytach – 7 m , 10) Układanie kabli na słupach betonowych do rur osłonowych mocowanych na słupie , masa do 1,0 kg – 3 m , 11) Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III : 10 m3, 12) Zasypanie rowów dla kabli, ,mechanicznie grunt kategorii III –IV : 60 m3, 13) Montaż latarń oświetleniowych S-70 na fundamencie betonowym – 7 kpl 14) Montaż wysięgników rurowych AL – 7 szt. 15) Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku – 7 szt 16) Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy 7 kpl 17) Montaż tabliczek bezpiecznikowych ,złącza IZK – 7 kpl. 18) Montaż skrzynki bezpiecznikowej : 1 szt. 19) Montaż ogranicznika przepięć : 1 szt. 20) Montaż uziomów lub przewodów uziemiających - 70 m 21) Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach odkrytych - 4 m 22) Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych- 24 m 23) Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce –7 szt. 24) Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej , kabel nn, 3 żyłowy – 2 odcinki 25) Badania i pomiary instalacji uziemiającej , piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy: 3 szt. 2. Szczegółowe dane dotyczące obmiarów, zakresu prac znajdują się w przedmiarze robót dołączonym do SIWZ. oraz w projektach budowlanych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 34000000-7, 45315100-9, 45232210-7, 45315300-1, 45316100-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIAIV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 81263.89
Waluta złoty

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: PUH SATEL , Bogusław Salisz
Email wykonawcy: satel.elektro@interia.pl
Adres pocztowy: ul. Krzywa 164
Kod pocztowy: 39-120
Miejscowość: Sędziszów Małopolski
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 85529.55
Oferta z najniższą ceną/kosztem 85529.55
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 87000.00
Waluta: złoty

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 5,8

IV.8) Informacje dodatkowe:

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie