Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 lipca 2018 13:08 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

dot. przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do pól w miejscowościach Jasionów , Jabłonica Polska , Trześniów”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 561022-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Wójt Gminy Haczów, Krajowy numer identyfikacyjny 37044020600000, ul. Haczów 573, 36213 Haczów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 391 002, e-mail ughaczow@ks.onet.pl, faks 134 391 696.
Adres strony internetowej (url): http://bip.haczow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Przebudowa dróg dojazdowych do pól w miejscowościach Jasionów , Jabłonica Polska , Trześniów”.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IIG.271.2.6.20018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest: zadanie inwestycyjne pn. „Przedmiotem zamówienia jest: zadanie inwestycyjne pn.. „„Przebudowa dróg dojazdowych do pól w miejscowościach Jasionów , Jabłonica Polska , Trześniów”.. Celem planowanej operacji jest poprawa warunków życia społeczności lokalnej oraz wzrost dostępności komunikacyjnej w miejscowościach: Jasionów , Jabłonica Polska , Trześniów. poprzez przebudowę dróg dojazdowych do pól. Charakterystyka robót. W ramach inwestycji, przewiduje się przebudowę następujących dróg dojazdowych do pól: drogi w m. Jasionów dz. nr 965, 955/1 , drogi nr 2608, w m. Jabłonica Polska , drogi w Jabłonicy Polskiej nr dz. 1487/2, 1485/4, 1475/2, 1473/2, 1470/2, 1463/4 . Zakres prac: : 1)Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Jasionów dz. nr 965, 955/1 Wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm – tłuczeń - 720,0 m2 Podsypka piaskowo- żwirowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu : 720,0 m2 Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 4 cm warstwa wiążąca: 720,0 m2 Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 3 cm warstwa ścieralna : 720,0 m2 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości o grubości po zagęszczeniu 20 cm - pospółka: 240,0 m2 2)Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Trześniów dz. Nr 2608 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne - 465,00 m2 Wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszyw naturalnych , gr. 20 cm – pospółka – 465,00 m2 Wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszyw łamanych , gr. 15 cm (tłuczeń, 10 cm+ kliniec 5 cm – 465,00 m2 3) Przebudowa drogi na dz. nr 1487/2, 1485/4, 1475/2, 1473/2, 1470/2, 1463/4 w m. Jabłonica Polska Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr 5 cm - kliniec – 318 m2 Podsypka piaskowo-żwirowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu : 318 m2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 3 cm (warstwa wiążąca ) - 318 m2 Nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych o gr. 3 cm ( warstwa ścieralna) - - 318 m2 Podbudowa z kruszywa naturalnego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm – podsypka: 73,60 m2 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie - gr. 20 cm: 246 m2 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm – pospółka: 246 m2 Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr 5 cm - kliniec : 246 m2 Podsypka piaskowo - żwirowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu : 246 m2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm ( warstwa wiążąca) : 246 m2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm ( warstwa ścieralna ) : 246 m2 Podbudowa z kruszywa naturalnego warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm – pospółka: 54,20 m2 2.Szczegółowe dane dotyczące obmiarów, zakresu prac znajdują się w przedmiarze robót dołączonym do SIWZ. oraz w załączniku nr 2 do SIWZ. ( opis przedmiotu zamówienia), dokumentacji projektowej.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45100000-0, 45236000-0, 45233140-2, 45233142-6, 45233000-9, 45332220-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 15057.66
Waluta złoty
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Firma Handlowo-Usługowa SŁAWEX mgr inż. Sławomir Pierożak
Email wykonawcy: spierozak114@wp.pl
Adres pocztowy: Niebocko 114D
Kod pocztowy: 36-207
Miejscowość: Grabownica
Kraj/woj.: podkarpackie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 155549.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 155549.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 159839.73
Waluta: złoty
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

Wójt Gminy Haczów

Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie