Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

27 czerwca 2018 12:12 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

dot. przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Haczów oraz wykonanie placu parkingowego”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 560663-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Wójt Gminy Haczów, Krajowy numer identyfikacyjny 37044020600000, ul. Haczów 573, 36213 Haczów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 391 002, e-mail ughaczow@ks.onet.pl, faks 134 391 696.
Adres strony internetowej (url): http://bip.haczow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Haczów oraz wykonanie placu parkingowego.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IIG.271.12.4.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: zadanie inwestycyjne pn.. „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Haczów oraz wykonanie placu parkingowego” . Celem planowanej operacji jest poprawa warunków życia społeczności lokalnej oraz wzrost dostępności komunikacyjnej w miejscowościach: Haczów, Trześniów, Jabłonica Polska , Jasionów, Malinówka, Wzdów”, poprzez przebudowę dróg gminnych i wykonanie placu parkingowego . Charakterystyka robót. W ramach inwestycji, przewiduje się przebudowę następujących dróg gminnych: drogi gminnej Nr 115747R Haczów –Sicina „Bory”, drogi na dz. Nr 1976 w m. Haczów - koło Ostrowskiego , drogi na dz. Nr 148 i 156 w m. Jabłonica Polska, drogi na działce nr 538 w m Jasionów, drogi gminnej na dz. Nr 115781R w m. Malinówka - Koźliniec III, drogi na dz. Nr 633/1 w m. Trześniów „Zagumnie” oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na parkingu koło kościoła we Wzdowie. Zakres prac: : 1) Przebudowa drogi gminnej Nr 115747R Haczów –Sicina „Bory” Wykonanie podsypki piaskowo – żwirowej z zagęszczeniem mechanicznym- 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu: 433, 13 m2 Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 4 cm warstwa wiążąca: 866,25 m2 Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 3 cm warstwa ścieralna : 866,25 m2 2) Przebudowa drogi na dz. Nr 1976 w m. Haczów - koło Ostrowskiego Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne - 367,50 m2 Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr 8 cm - tłuczeń : 367,50 m2 Wykonanie podsypki piaskowo - żwirowej z zagęszczeniem mechanicznym – 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu: 367,50 m2 Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. po zagęszczeniu 7 cm warstwa ścieralna : 367,50 m2 3) Przebudowa drogi na dz. Nr 148 i 156 w m. Jabłonica Polska Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie - 515 m2 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 13 cm ( tłuczeń -8 cm , kliniec -5 cm ) – 515 m2 Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 3 cm warstwa wiążąca: 515 m2 Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 3 cm warstwa ścieralna : 515 m2 4) Przebudowa drogi na działce nr 538 w m Jasionów Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne - 190,80 m2 Wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszyw łamanych gr 8 cm - tłuczeń : 190,80 m2 Wykonanie podsypki piaskowo - żwirowej z zagęszczeniem mechanicznym – 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu: 190,80 m2 Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 4 cm warstwa wiążąca: 184,00 m2 Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 3 cm warstwa ścieralna : 184,00 m2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami : 1,08 m3 Wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami: 6 m Zasypanie wykopów fund. Podłużnych , punktowych , rowów wykopów obiektowych: 1,08 m3 Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm: 31 m Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu „krata”: 33,60 m2 5) Przebudowa drogi gminnej na dz. Nr 115781R w m. Malinówka - Koźliniec III Wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszyw łamanych gr 8 cm - tłuczeń : 1.100 m2 Wykonanie podsypki piaskowa - żwirowej z zagęszczeniem mechanicznym – 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu: 1100 m2 Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 4 cm warstwa wiążąca: 1.100 m2 Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 3 cm warstwa ścieralna : 1.100 m2 6) Przebudowa drogi na dz. Nr 633/1 w m. Trześniów „Zagumnie” Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne - 387,50 m2 Wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszyw naturalnych gr 10 cm - pospółka : 387,50 m2 Wykonanie warstwa górnej podbudowy z kruszyw łamanych gr 5 cm - kliniec : 387,50 m2 Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 4 cm warstwa wiążąca: 387,50 m2 Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 3 cm warstwa ścieralna : 387,50 m2 7)Wykonanie nawierzchni asfaltowej na parkingu koło kościoła we Wzdowie. Wykonanie podsypki piaskowo - żwirowej z zagęszczeniem mechanicznym – 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu: 799,00 m2 Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 4 cm warstwa wiążąca: 799,00 m2 Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 3 cm warstwa ścieralna : 799,00 m2 Ścieki z elementów prefabrykowanych na podsypce cementowo-piaskowej - odwodnienie liniowe typ ciężki - 12 m Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi -1,44 m2 Szczegółowe dane dotyczące obmiarów, zakresu prac znajdują się w przedmiarze robót dołączonym do SIWZ. oraz w załączniku nr 2 do SIWZ. ( opis przedmiotu zamówienia), dokumentacji projektowej.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45100000-0, 45236000-0, 45233140-2, 45233142-6, 45233000-9, 45332220-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/06/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 292296.67
Waluta złoty
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 379999.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 379999.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 437409.17
Waluta: złoty
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/06/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 292296.67
Waluta złoty
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krosnie sp z o.o.
Email wykonawcy: tech@rbdim.pl
Adres pocztowy: ul. Tysiąclecia 38
Kod pocztowy: 38-400
Miejscowość: Krosno
Kraj/woj.: podkarpackie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 379999.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 379999.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 437409.17
Waluta: złoty
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: ---

Wójt Gminy Haczów

mgr inż. Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie