Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

22 czerwca 2018 13:33 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wzdów oraz remont drogi gminnej w miejscowości Malinówka.

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 555977-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Wójt Gminy Haczów, Krajowy numer identyfikacyjny 37044020600000, ul. Haczów 573, 36213 Haczów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 391 002, e-mail ughaczow@ks.onet.pl, faks 134 391 696.
Adres strony internetowej (url): http://bip.haczow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wzdów oraz remont drogi gminnej w miejscowości Malinówka.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IIG.271.2.5.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest: zadanie inwestycyjne pn. „Przedmiotem zamówienia jest: zadanie inwestycyjne pn.. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wzdów oraz remont drogi gminnej w miejscowości Malinówka”. Charakterystyka robót. Celem planowanej operacji jest poprawa warunków życia społeczności lokalnej oraz wzrost dostępności komunikacyjnej w miejscowościach: Malinówka, Wzdów”, poprzez przebudowę i remont dróg gminnych. W ramach inwestycji, przewiduje się remont drogi gminnej nr 207 w m. Malinówka, oraz przebudowę drogi gminnej w m. Wzdów przysiółek ” Wygon” W/w drogi będą wykonane w nawierzchni z kruszywa naturalnego. Na drodze gminnej w m. Malinówka przewidziane jest wykonanie przyczółka betonowego. Zakres prac: : 1) Remont drogi gminnej Nr 207 w m. Malinówka Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne - 780 m2 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr 15 cm : 780 m2 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego – warstwa górna - gr. po zagęszczeniu 8 cm. – 780 m2 Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych - rozebranie 4,5 m2 Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 10 cm. z wyprofilowaniem skarp rowu – 10 m Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku: 1,6 m3 Ściany żelbetowe proste o gr. 25 cm wys. do 3 m. : 24 m2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm ; 0,31 t. 2) Przebudowa drogi gminnej w m. Wzdów „ Wygon , dz. nr 2198 (sołeckie) Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat II-VI n a całej szerokości jezdni i chodników : 1330 m2 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr 20 cm pospółka : 1330 m2 Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr 10 cm kliniec : 1330 m2 3) Przebudowa drogi gminnej w m. Wzdów „ Wygon, dz. nr 2198 (pozostałe) Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat II-VI n a całej szerokości jezdni i chodników : 752,50 m2 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr 20 cm pospółka : 752,50 m2 Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr 10 cm kliniec : 752,50 m2 Szczegółowe dane dotyczące obmiarów, zakresu prac znajdują się w przedmiarze robót dołączonym do SIWZ. oraz w załączniku nr 2 do SIWZ. ( opis przedmiotu zamówienia), dokumentacji projektowej.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45100000-0, 45236000-0, 45233140-2, 45233142-6, 45233000-9, 45332220-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIAIV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/06/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 118816.23
Waluta złoty

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Produkcyjno-Usługowo -Handlowy BOGBUD Bogdan Wronkowicz
Email wykonawcy: zpuhbogbud@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Zielona 10
Kod pocztowy: 38-480
Miejscowość: Rymanów
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 151590.74
Oferta z najniższą ceną/kosztem 151590.74
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 185887.44
Waluta: .

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie