Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 marca 2018 18:50 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane

Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wzdów i Jabłonica Polska.

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 511349-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Wójt Gminy Haczów, Krajowy numer identyfikacyjny 37044020600000, ul. Haczów 573, 36213 Haczów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 391 002, e-mail ughaczow@ks.onet.pl, faks 134 391 696.
Adres strony internetowej (url): http://bip.haczow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wzdów i Jabłonica Polska.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IIG.271.2.1.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
. Przedmiotem zamówienia jest: zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wzdów i Jabłonica Polska”. 2.Celem planowanej operacji jest poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia społeczności lokalnej w miejscowości Wzdów i Jabłonica Polska poprzez budowę oświetlenia ulicznego. 3.Charakterystyka robót. W zakres robót do wykonania wchodzą: 1. Wykonanie odcinka oświetlenia drogi powiatowej (działki nr 2212) i gminnej ( dz. nr 2211/1 w miejscowości Wzdów. 1) Kopanie rowów dla kabli, ręcznie , grunt kategorii III – 10 m3, 2) Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III – IV - 110 m3, 3) Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m – 512 m, 4) Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami , rura do Fi 125 mm ( pierwsza w wiązce – 5 m 5) Ułożenie rur osłonowych PCV do Fi 140 mm: 537 m 6) Układanie kabli w rowach kablowych – ręcznie, kabel do 1,0 kg/m, przykrycie folią – 191 m 7) Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0 kg/m – 542 m, 8) Urządzenia rozdzielcze ( zestawy) na fundamentach , masa do 20 kg na fundamencie prefabrykowanym – 1 szt. 9) Układanie kabli na słupach betonowych bezpośrednio na słupie , masa do 1,0 kg w uchwytach – 7 m , 10) Układanie kabli na słupach betonowych do rur osłonowych mocowanych na słupie , masa do 1,0 kg – 3 m , 11) Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III : 10 m3, 12) Zasypanie rowów dla kabli, ,mechanicznie grunt kategorii III –IV : 110 m3, 13) Montaż latarń oświetleniowych S-80 na fundamencie betonowym – 4 kpl 14) Montaż latarń oświetleniowych S-90 na fundamencie betonowym – 10 kpl 15) Montaż wysięgników rurowych 2 m – 10 szt. 16) Montaż wysięgników rurowych 1,5 m – 4 szt. 17) Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku – 14 szt 18) Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy 14 kpl 19) Montaż tabliczek bezpiecznikowych ,złącza IZK – 14 kpl. 20) Montaż skrzynki bezpiecznikowej : 1 szt. 21) Montaż ogranicznika przepięć : 1 szt. 22) Układanie uziomów w rowach kablowych - 745 m 23) Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce –15 szt. 24) Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej , kabel nn, 3 żyłowy – 3 odcinki 25) Badania i pomiary instalacji uziemiającej , piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy: 3 szt. 2. Wykonanie odcinka oświetlenia drogi gminnej (działki nr 148) w miejscowości Jabłonica Polska 1) Kopanie rowów dla kabli, ręcznie , grunt kategorii III – 0,5 m3, 2) Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szer. do 0,4 m : 2 m 3) Układanie kabli w rowach kablowych – ręcznie, kabel do 1,0 kg/m, przykrycie folią –ilość 2 , krot. 2m 4) Urządzenia rozdzielcze ( zestawy) na fundamentach , masa do 20 kg na fundamencie prefabrykowanym – 1 szt. 5) Układanie kabli na słupach betonowych bezpośrednio na słupie , masa do 1,0 kg w uchwytach – ilość 7 m , krot.. 2m , 6) Układanie kabli na słupach betonowych do rur osłonowych mocowanych na słupie , masa do 1,0 kg w uchwytach – 3 krot.. 2m , 7) Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III : 0,5 m3, 8) Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej , nn, śruby hakowe : 11 szt. 9) Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 2 x 35 mm2 ; 0,372 km 10) Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych na słupie typu ŻN : 4 szt. 11) Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku : 4 szt. 12) Montaż przewodów do opraw oświetleniowych : 4 kpl 13) Montaż ogranicznika przepięć : 3 szt. 14) Montaż skrzynki bezpiecznikowej : 4 szt. 15) Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu III – 21 m, 16) Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach odkrytych i na słupach , bednarka do 200 mm2: 9 m 17) Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych: 18 m 18) Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce , przewód pojedynczy do 50 mm2: 4 szt. 19) Badania i pomiary instalacji uziemiającej , piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy: 3 szt. 20) Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej obwód 1 – fazowy , pomiar pierwszy: 1 pomiar 21) Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej , kabel nn, 4 żyłowy – 2 odcinki 4. Szczegółowe dane dotyczące obmiarów, zakresu prac znajdują się w przedmiarze robót dołączonym do SIWZ. oraz w załączniku nr 2 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45315100-9, 45232210-7, 45315300-1, 45316100-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/03/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 105326.40
Waluta złoty
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: FHU ALMAX
Email wykonawcy: almax.krosno@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Szczepana 11
Kod pocztowy: 38-457
Miejscowość: Świerzowa Polska
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 77650.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 77650.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 94715.87
Waluta: złoty
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: --
IV.8) Informacje dodatkowe:

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie