Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

30 maja 2019 14:38 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

dot. przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup i dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych".

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 543965-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540086571-N-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Wójt Gminy Haczów, Krajowy numer identyfikacyjny 37044020600000, ul. Haczów 573, 36-213 Haczów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 391 002, e-mail ughaczow@ks.onet.pl, faks 134 391 696.
Adres strony internetowej (url): http://bip.haczow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IIG.271.1.3.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oznakowanych worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych: a) worków z tworzywa sztucznego o grubości 55 mikronów w kolorze niebieskim z nadrukiem : Gmina Haczów „ PAPIER” o pojemności 60 l. w ilości : 2.400 szt. pakowane po 24 szt. b) worków z tworzywa sztucznego o grubości 55 mikronów w kolorze zielonym z nadrukiem : Gmina Haczów „ SZKŁO” o pojemności 60 l. w ilości: 4200 szt. pakowane po 12 szt. c) worków z tworzywa sztucznego o grubości 55 mikronów w kolorze żółtym z nadrukiem: Gmina Haczów „METALE i TWORZYWA SZTUCZNE” o pojemności 120 l. w ilości: 30.000 szt. pakowane po 12 szt. d) worków z tworzywa sztucznego o grubości 55 mikronów w kolorze czarnym z nadrukiem : Gmina Haczów „ ZMIESZANE” o pojemności 60 l. w ilości: 60.000 szt. pakowane po 24 szt. e) worków z tworzywa sztucznego o grubości 55 mikronów w kolorze szarym z nadrukiem : Gmina Haczów „ POPIÓŁ” o pojemności 60 l. w ilości: 5.160 szt. pakowane po 6 szt. f) dostawa ma być zrealizowana do każdej z miejscowości Gminy Haczów na koszt Sprzedającego. Każda partia dostarczonych worków zostanie odebrana przez upoważnionego przedstawiciela Kupującego
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 18930000-7
Dodatkowe kody CPV: 18938000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 40650.41
Waluta złoty
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak
Nazwa wykonawcy: Konnsorcjum Sipeko Group -Sipeko, Sipeko Group sp z o.o., sp. K. - lider, Sipeko sp. z o.o. Partner
Email wykonawcy: przetargi@sipeko.pl
Adres pocztowy: 37-500 Jarosław, Makowisko 162
Kod pocztowy: 37-500
Miejscowość: Makowisko 162
Kraj/woj.: podkarpackie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 25976.12
Oferta z najniższą ceną/kosztem 25976.12
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 47785.50
Waluta: złoty
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: ---

Wójt Gminy Haczów

mgr inż. Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie