Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 kwietnia 2019 20:27 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

dotyczy przetargu nieograniczonego pn.Wykonanie odcinków oświetlenia ulicznego w miejscowościach Malinówka i Buków.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 522090-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Wójt Gminy Haczów, Krajowy numer identyfikacyjny 37044020600000, ul. Haczów 573, 36-213 Haczów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 391 002, e-mail ughaczow@ks.onet.pl, faks 134 391 696.

Adres strony internetowej (url): http://bip.haczow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie odcinków oświetlenia ulicznego w miejscowościach Malinówka i Buków.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IIG.271.2.3.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest: zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie odcinków oświetlenia ulicznego w miejscowościach Malinówka i Buków ”. Celem planowanej operacji jest poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia społeczności lokalnej w miejscowościach Malinówka i Buków poprzez budowę oświetlenia ulicznego. 2.Charakterystyka robót. W zakres robót do wykonania wchodzą: 1. Budowa oświetlenia drogowego na działkach o nr ewid. 498/2, 498/3, 782/2, 782/6, 782/7, 782/8, 867/3, 868, 869, 870, 871,872,1485 w miejscowości Malinówka - etap II (odcinek od słupa nr 7/26/WO do słupa 13/26/WO) (koło cmentarza ) 1) Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie , grunt kategorii III – IV - 116 m3, 2) Ułożenie rur osłonowych PCV do Fi 140 mm: 364 m 3) Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami : 26 m 4) Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0 kg/m – 390 m, 5) Zasypanie rowów dla kabli, ,mechanicznie grunt kategorii III –IV : 116 m3, 6) Montaż i stawianie słupów oświetleniowych słup do 300 kg stalowy: 7 szt. 7) Montaż wysięgników rurowych i przywieszek z lin stalowych na słupie: 7 szt. 8) Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku – 7 szt. 9) Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy- 7 kpl 10) Montaż tabliczek bezpiecznikowych ,złącza IZK – 7 szt. 11) Montaż uziomów lub przewodów uziemiających: 390 m 12) Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce: 4 szt. 13) Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej , kabel nn, 4 żyłowy – 7 odcinków 14) Badania i pomiary instalacji uziemiającej , piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy: 7 szt. 15) Badania i pomiary instalacji uziemiającej , piorunochronnej i skuteczności zerowania, pomiar pierwszy: 7 szt. 16) Obsługa geodezyjna 1 kpl. 2. Wykonanie oświetlenia drogi gminnej ( działek nr 625 i 649 ) etap II ( odcinki od szafy oświetleniowej do słupa nr 12/24/WO oraz od słupa nr 1/24/WO do słupa nr 13/24/WO w miejscowości Malinówka, ( koło Tasza ) 1) Kopanie rowów dla kabli, ręcznie , grunt kategorii III –IV : 54 m3, 2) Ułożenie rur osłonowych PCV do Fi 140 mm: 71 m 3) Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m – 129 m, 4) Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami , rura do Fi 100 mm ( pierwsza w wiązce – 32 m 5) Układanie kabli w rowach kablowych – ręcznie, kabel do 1,0 kg/m, przykrycie folią – 100 m 6) Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0 kg/m – 103 m, 7) Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie , grunt kategorii III- IV : 44 m3, 8) Montaż i stawianie słupów oświetleniowych słup do 300 kg stalowy – 6 szt. 9) Montaż wysięgników rurowych i przywieszek z lin stalowych na słupie – 6 szt. 10) Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku – 6 szt. 11) Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy 6 kpl. 12) Montaż tabliczek bezpiecznikowych ,złącza IZK – 6 szt.. 13) Montaż uziomów lub przewodów uziemiających : 202 m 14) Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce: 4 szt. 15) Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej , kabel nn, 4 żyłowy – 6 odcinków 16) Badania i pomiary instalacji uziemiającej , piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy: 6 szt. 17) Badania i pomiary instalacji uziemiającej , piorunochronnej i skuteczności zerowania, pomiar pierwszy: 6 szt. 18) Obsługa geodezyjna 1 kpl. Uwaga : W związku z kontynuacją realizacji zadania rozpoczętego w roku 2018 w miejscowości Malinówka należy przeprowadzić wizję w terenie i dopasować typ słupa i opraw do już istniejącego stanu. 3) Budowa oświetlenia drogowego na działkach o nr ew. 10,11,12,13,15,16/1,16/3,18,20,20,57 w miejscowości Buków (droga na skałę ) 1) Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie , grunt kategorii III – IV - 85m3, 2) Ułożenie rur osłonowych PCV do Fi 140 mm: 265 m 3) Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami : 27 m 4) Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0 kg/m – 292 m, 5) Zasypanie rowów dla kabli, ,mechanicznie grunt kategorii III –IV : 85 m3, 6) Montaż i stawianie słupów oświetleniowych słup do 300 kg stalowy: 6 szt. 7) Montaż wysięgników rurowych i przywieszek z lin stalowych na słupie: 6 szt. 8) Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku – 6 szt. 9) Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy- 6 kpl 10) Montaż tabliczek bezpiecznikowych ,złącza IZK – 6 szt. 11) Montaż uziomów lub przewodów uziemiających: 250 m 12) Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce: 4 szt. 13) Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej , kabel nn, 4 żyłowy – 6 odcinków 14) Badania i pomiary instalacji uziemiającej , piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy: 6 szt. 15) Badania i pomiary instalacji uziemiającej , piorunochronnej i skuteczności zerowania, pomiar pierwszy: 6 szt. 16) Obsługa geodezyjna 1 kpl. Szczegółowe dane dotyczące obmiarów, zakresu prac znajdują się w przedmiarze robót dołączonym do SIWZ opisie przedmiotu zamówienia oraz w projektach budowlanych .

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 34000000-7, 45315100-9, 45232210-7, 45315300-1, 45316100-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/04/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 115938.32

Waluta złoty

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: FHU ALMAX Aneta Liwosz

Email wykonawcy: almax.krosno@gmail.com

Adres pocztowy: ul. Szczepana 11

Kod pocztowy: 38-457

Miejscowość: Świerzowa Polska

Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 108160.60

Oferta z najniższą ceną/kosztem 108160.60

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 163015.98

Waluta: złoty

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 0

Wójt Gminy Haczów

Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie