Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

29 września 2018 08:01 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: "Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Buków, Haczów, Malinówka”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 608786-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Wójt Gminy Haczów, Krajowy numer identyfikacyjny 37044020600000, ul. Haczów 573, 36213 Haczów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 391 002, e-mail ughaczow@ks.onet.pl, faks 134 391 696.

Adres strony internetowej (url): http://bip.haczow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Buków, Haczów, Malinówka”.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IIG.271.2.8.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

. Przedmiotem zamówienia jest: zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Buków, Haczów, Malinówka”. Celem planowanej operacji jest poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia społeczności lokalnej w miejscowościach: Buków, Haczów, Malinówka poprzez budowę oświetlenia ulicznego. Charakterystyka robót. W zakres robót do wykonania wchodzą: 1. Wykonanie odcinka oświetlenia drogi wojewódzkiej nr 887 relacji Brzozów-Rymanów-Daliowa w km 7=447 – 8+409 w m. Buków. 1) Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III – IV - 5 m3, 2) Ułożenie rur osłonowych PCV do Fi 140 mm: 16 m 3) Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami , rura do Fi 100 mm ( pierwsza w wiązce – 8 m 4) Układanie kabli w rurach , pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0 kg/m- 24 m 5)Urządzenia rozdzielcze ( zestawy) na fundamentach , masa do 20 kg na fundamencie prefabrykowanym – 1 szt. 6) Układanie kabli na słupach betonowych bezpośrednio na słupie , masa do 1,0 kg w uchwytach – 7 m , 7) Układanie kabli na słupach betonowych do rur osłonowych mocowanych na słupie , masa do 1,0 kg – 3 m , 8) Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III-IV : 5 m3, 9) Montaż i stawianie słupów oświetleniowych , słup do 300 kg , stalowy – 1 szt. 10) Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych na słupie, wysięgnik do 30 kg – 1 szt. 11) Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku: 2 szt, 12) Montaż przewodów do opraw oświetleniowych , wciąganych w słupy , rury osłonowe i wysięgniki , wysokość latarń oświetleniowych do 10 m, przewody kabelkowe , - 2 kpl. 13) Montaż tabliczek bezpiecznikowych ,złącza IZK – 1 szt. 14) Montaż skrzynki bezpiecznikowej : 3 szt. 15) Montaż ogranicznika przepięć : 3 szt. 16) Montaż uziomów lub przewodów uziemiających - 16 m 17) Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce –8 szt. 18) Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej , kabel nn, 3 żyłowy – 2 odcinki 19) Badania i pomiary instalacji uziemiającej , piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy: 2 szt. 20)Badania i pomiary instalacji uziemiającej , piorunochronnej i skuteczności zerowania , pomiar pierwszy – 1 szt. 21. Obsługa geodezyjna 1 kpl. 2. Wykonanie odcinka oświetlenia ulicznego - stacja transformatorowa nr 6 w Haczowie , droga gminna (działki nr 2979,2980) w m. Haczów. 1.Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie,- 152 m 3 2. Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi140mm – 286 m 3. Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4m -188 m 4. Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi100mm (pierwsza w wiązce) – 10 m 5. Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi100mm - dodatek za każdą następną w wiązce – 10 m 6. Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0kg/m, przykrycie folią – 188 m 7. Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0kg/m- 306 m 8.Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa do 20kg, na fundamencie prefabrykowanym (szafa oświetleniowa) - 1 szt. 9. Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie - 152 m3 10. Układanie kabli na słupach betonowych, bezpośrednio na słupie, masa do 1,0kg/m, w uchwytach 7 m 11. Układanie kabli na słupach betonowych, do rur osłonowych mocowanych na słupie, masa do 1,0kg/m, w uchwytach – 3 m 12. Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 300kg, stalowy – 10 szt. 13. Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 30kg – 10 szt. 14. Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku- 10 szt. 15. Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 10 m– 10 kpl 16. Montaż tabliczek bezpiecznikowych, tabliczka na konstrukcji, bezpiecznikowa - złącza IZK – 10 szt. 17. Montaż skrzynki bezpiecznikowej – 1 szt. 18. Montaż ogranicznika przepięć 1 szt 19.Montaż uziomów lub przewodów uziemiających – 500 m 20.Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 50mm2 - 12 szt. 21.Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy 11 odcinek. 22.Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, -pomiar pierwszy 11 szt 23.Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar pierwszy 10 szt. . 24.Obsługa geodezyjna - 1 kpl. 3. Wykonanie odcinka oświetlenia ulicznego - stacja transformatorowa nr 2 w Malinówce, droga gminna (działki nr 625 i 649) w m. Malinówce . 1.Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV - 61 m3 2.Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi140mm -145 m 3.Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4m - 46 m 4.Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi100mm (pierwsza w wiązce)- 34 m 5.Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0kg/m, przykrycie folią- 46 m 6.Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0kg/m -179 m 7.Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa do 20kg, na fundamencie prefabrykowanym (szafa oświetleniowa)-- 1 szt 8.Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV152- 61 m3 9.Układanie kabli na słupach betonowych, bezpośrednio na słupie, masa do 1,0kg/m, w uchwytach- 7 m 10.Układanie kabli na słupach betonowych, do rur osłonowych mocowanych na słupie, masa do 1,0kg/m, w uchwytach - 3 m 11.Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 300kg, stalowy - 7 szt 12.Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 30kg - 4 szt. 13.Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - 4 szt. 14.Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie - 3 szt. 15.Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 7m,przewody 1-żyłowe - 7 kpl. 16.Montaż tabliczek bezpiecznikowych, tabliczka na konstrukcji, bezpiecznikowa - złącza IZK R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 - 7 szt 17.Montaż skrzynki bezpiecznikowej - 1 szt. 18.Montaż ogranicznika przepięć - 1 szt. 19.Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu III - 230 m 20.Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 50mm2 - 8 szt. 21.Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy - 8 odcinków 22.Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy - 8 szt. 23.Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar pierwszy - 7 szt 24.Obsługa geodezyjna - 1 kpl 4. Wykonanie odcinka oświetlenia ulicznego na działkach nr ew. 498/2,498/3,782/2, 782/6, 782/7,782/8, 867/3,868,869,870,871,872,1485 - w Malinówce, etap I 1. Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV - 111 m3 2.Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi140mm - 347 m 3. Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi100mm (pierwsza w wiązce)- 14 m 4.Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0kg/m - 361 m 5.Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa do 20kg, na fundamencie prefabrykowanym (szafa oświetleniowa) - 1 szt. 6.Układanie kabli na słupach betonowych, bezpośrednio na słupie, masa do 1,0kg/m, w uchwytach -7 m 7.Układanie kabli na słupach betonowych, do rur osłonowych mocowanych na słupie, masa do 1,0kg/m, w uchwytach – 3 m 8. Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV- 111 m3 9.Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 300kg, stalowy- 7 szt. 10.Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 30kg - 7 szt. 11.Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku -7 szt. 12.Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 10m, przewody kabelkowe - 7 kpl. 13 Montaż tabliczek bezpiecznikowych, tabliczka na konstrukcji, bezpiecznikowa - złącza IZK R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 - 7 szt. 14.Montaż skrzynki bezpiecznikowej - 1 szt. 15.Montaż ogranicznika przepięć - 1 szt. 16. Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu III - 347 m 17. Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 50mm2 - 12 szt. 18 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy - 3 odcinki 19. Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy - 8 szt. 20. Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar pierwszy - 7 szt. 21.Obsługa geodezyjna - 1 kpl. 4. 2. Szczegółowe dane dotyczące obmiarów, zakresu prac znajdują się w przedmiarze robót dołączonym do niniejszej SIWZ. oraz w projektach budowlanych dołączonych do niniejszej SIWZ. 5. Do w/w prac niezależnie od zakresu robót objętego przedmiarem , wynagrodzenie ustalone będzie w formie ryczałtowej, niezmiennie do dnia zakończenia realizacji zamówienia publicznego i ma zawierać ponadto wszelkie koszty związane z: - urządzeniem zaplecza budowy, - zabezpieczeniem robót pod względem BHP, -doprowadzeniem terenu po wykonaniu robót do stanu pierwotnego, - usuwaniem kolizji z urządzeniami podziemnymi wynikłych przy realizacji projektu, - wyłączeniem z ruchu ciągów pieszych i jezdnych, oraz ich późniejszą ewentualną naprawą ( w tym również wewnątrz budynku przedszkola podczas prac związanych z wykonaniem wewnętrznych instalacji.) - organizacją placu budowy, - naprawą nie zainwentaryzowanych urządzeń podziemnych, - powstałymi podczas wykonywania robót innymi okolicznościami nie przewidzianymi przez Wykonawcę,

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 34000000-7, 45315100-9, 45232210-7, 45315300-1, 45316100-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/09/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 145482.84

Waluta złoty

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: .Firma Handlowo Usługowa ALMAX Aneta Liwosz

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Szczepana 11,

Kod pocztowy: 38-457

Miejscowość: Świerzowa Polska

Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 135500.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem 135500.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 233103.56

Waluta: złoty

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 608786-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Wójt Gminy Haczów, Krajowy numer identyfikacyjny 37044020600000, ul. Haczów 573, 36213 Haczów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 391 002, e-mail ughaczow@ks.onet.pl, faks 134 391 696.
Adres strony internetowej (url): http://bip.haczow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Buków, Haczów, Malinówka”.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IIG.271.2.8.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

. Przedmiotem zamówienia jest: zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Buków, Haczów, Malinówka”. Celem planowanej operacji jest poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia społeczności lokalnej w miejscowościach: Buków, Haczów, Malinówka poprzez budowę oświetlenia ulicznego. Charakterystyka robót. W zakres robót do wykonania wchodzą: 1. Wykonanie odcinka oświetlenia drogi wojewódzkiej nr 887 relacji Brzozów-Rymanów-Daliowa w km 7=447 – 8+409 w m. Buków. 1) Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III – IV - 5 m3, 2) Ułożenie rur osłonowych PCV do Fi 140 mm: 16 m 3) Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami , rura do Fi 100 mm ( pierwsza w wiązce – 8 m 4) Układanie kabli w rurach , pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0 kg/m- 24 m 5)Urządzenia rozdzielcze ( zestawy) na fundamentach , masa do 20 kg na fundamencie prefabrykowanym – 1 szt. 6) Układanie kabli na słupach betonowych bezpośrednio na słupie , masa do 1,0 kg w uchwytach – 7 m , 7) Układanie kabli na słupach betonowych do rur osłonowych mocowanych na słupie , masa do 1,0 kg – 3 m , 8) Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III-IV : 5 m3, 9) Montaż i stawianie słupów oświetleniowych , słup do 300 kg , stalowy – 1 szt. 10) Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych na słupie, wysięgnik do 30 kg – 1 szt. 11) Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku: 2 szt, 12) Montaż przewodów do opraw oświetleniowych , wciąganych w słupy , rury osłonowe i wysięgniki , wysokość latarń oświetleniowych do 10 m, przewody kabelkowe , - 2 kpl. 13) Montaż tabliczek bezpiecznikowych ,złącza IZK – 1 szt. 14) Montaż skrzynki bezpiecznikowej : 3 szt. 15) Montaż ogranicznika przepięć : 3 szt. 16) Montaż uziomów lub przewodów uziemiających - 16 m 17) Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce –8 szt. 18) Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej , kabel nn, 3 żyłowy – 2 odcinki 19) Badania i pomiary instalacji uziemiającej , piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy: 2 szt. 20)Badania i pomiary instalacji uziemiającej , piorunochronnej i skuteczności zerowania , pomiar pierwszy – 1 szt. 21. Obsługa geodezyjna 1 kpl. 2. Wykonanie odcinka oświetlenia ulicznego - stacja transformatorowa nr 6 w Haczowie , droga gminna (działki nr 2979,2980) w m. Haczów. 1.Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie,- 152 m 3 2. Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi140mm – 286 m 3. Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4m -188 m 4. Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi100mm (pierwsza w wiązce) – 10 m 5. Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi100mm - dodatek za każdą następną w wiązce – 10 m 6. Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0kg/m, przykrycie folią – 188 m 7. Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0kg/m- 306 m 8.Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa do 20kg, na fundamencie prefabrykowanym (szafa oświetleniowa) - 1 szt. 9. Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie - 152 m3 10. Układanie kabli na słupach betonowych, bezpośrednio na słupie, masa do 1,0kg/m, w uchwytach 7 m 11. Układanie kabli na słupach betonowych, do rur osłonowych mocowanych na słupie, masa do 1,0kg/m, w uchwytach – 3 m 12. Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 300kg, stalowy – 10 szt. 13. Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 30kg – 10 szt. 14. Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku- 10 szt. 15. Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 10 m– 10 kpl 16. Montaż tabliczek bezpiecznikowych, tabliczka na konstrukcji, bezpiecznikowa - złącza IZK – 10 szt. 17. Montaż skrzynki bezpiecznikowej – 1 szt. 18. Montaż ogranicznika przepięć 1 szt 19.Montaż uziomów lub przewodów uziemiających – 500 m 20.Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 50mm2 - 12 szt. 21.Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy 11 odcinek. 22.Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, -pomiar pierwszy 11 szt 23.Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar pierwszy 10 szt. . 24.Obsługa geodezyjna - 1 kpl. 3. Wykonanie odcinka oświetlenia ulicznego - stacja transformatorowa nr 2 w Malinówce, droga gminna (działki nr 625 i 649) w m. Malinówce . 1.Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV - 61 m3 2.Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi140mm -145 m 3.Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4m - 46 m 4.Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi100mm (pierwsza w wiązce)- 34 m 5.Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0kg/m, przykrycie folią- 46 m 6.Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0kg/m -179 m 7.Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa do 20kg, na fundamencie prefabrykowanym (szafa oświetleniowa)-- 1 szt 8.Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV152- 61 m3 9.Układanie kabli na słupach betonowych, bezpośrednio na słupie, masa do 1,0kg/m, w uchwytach- 7 m 10.Układanie kabli na słupach betonowych, do rur osłonowych mocowanych na słupie, masa do 1,0kg/m, w uchwytach - 3 m 11.Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 300kg, stalowy - 7 szt 12.Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 30kg - 4 szt. 13.Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - 4 szt. 14.Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie - 3 szt. 15.Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 7m,przewody 1-żyłowe - 7 kpl. 16.Montaż tabliczek bezpiecznikowych, tabliczka na konstrukcji, bezpiecznikowa - złącza IZK R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 - 7 szt 17.Montaż skrzynki bezpiecznikowej - 1 szt. 18.Montaż ogranicznika przepięć - 1 szt. 19.Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu III - 230 m 20.Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 50mm2 - 8 szt. 21.Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy - 8 odcinków 22.Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy - 8 szt. 23.Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar pierwszy - 7 szt 24.Obsługa geodezyjna - 1 kpl 4. Wykonanie odcinka oświetlenia ulicznego na działkach nr ew. 498/2,498/3,782/2, 782/6, 782/7,782/8, 867/3,868,869,870,871,872,1485 - w Malinówce, etap I 1. Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV - 111 m3 2.Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi140mm - 347 m 3. Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi100mm (pierwsza w wiązce)- 14 m 4.Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0kg/m - 361 m 5.Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa do 20kg, na fundamencie prefabrykowanym (szafa oświetleniowa) - 1 szt. 6.Układanie kabli na słupach betonowych, bezpośrednio na słupie, masa do 1,0kg/m, w uchwytach -7 m 7.Układanie kabli na słupach betonowych, do rur osłonowych mocowanych na słupie, masa do 1,0kg/m, w uchwytach – 3 m 8. Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV- 111 m3 9.Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 300kg, stalowy- 7 szt. 10.Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 30kg - 7 szt. 11.Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku -7 szt. 12.Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 10m, przewody kabelkowe - 7 kpl. 13 Montaż tabliczek bezpiecznikowych, tabliczka na konstrukcji, bezpiecznikowa - złącza IZK R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 - 7 szt. 14.Montaż skrzynki bezpiecznikowej - 1 szt. 15.Montaż ogranicznika przepięć - 1 szt. 16. Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu III - 347 m 17. Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 50mm2 - 12 szt. 18 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy - 3 odcinki 19. Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy - 8 szt. 20. Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar pierwszy - 7 szt. 21.Obsługa geodezyjna - 1 kpl. 4. 2. Szczegółowe dane dotyczące obmiarów, zakresu prac znajdują się w przedmiarze robót dołączonym do niniejszej SIWZ. oraz w projektach budowlanych dołączonych do niniejszej SIWZ. 5. Do w/w prac niezależnie od zakresu robót objętego przedmiarem , wynagrodzenie ustalone będzie w formie ryczałtowej, niezmiennie do dnia zakończenia realizacji zamówienia publicznego i ma zawierać ponadto wszelkie koszty związane z: - urządzeniem zaplecza budowy, - zabezpieczeniem robót pod względem BHP, -doprowadzeniem terenu po wykonaniu robót do stanu pierwotnego, - usuwaniem kolizji z urządzeniami podziemnymi wynikłych przy realizacji projektu, - wyłączeniem z ruchu ciągów pieszych i jezdnych, oraz ich późniejszą ewentualną naprawą ( w tym również wewnątrz budynku przedszkola podczas prac związanych z wykonaniem wewnętrznych instalacji.) - organizacją placu budowy, - naprawą nie zainwentaryzowanych urządzeń podziemnych, - powstałymi podczas wykonywania robót innymi okolicznościami nie przewidzianymi przez Wykonawcę,

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 34000000-7, 45315100-9, 45232210-7, 45315300-1, 45316100-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/09/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 145482.84
Waluta złoty

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: .Firma Handlowo Usługowa ALMAX Aneta Liwosz
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Szczepana 11,
Kod pocztowy: 38-457
Miejscowość: Świerzowa Polska
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 135500.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 135500.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 233103.56
Waluta: złoty

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

Wójt Gminy Haczów

mgr inż. Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie