Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

7 czerwca 2018 14:59 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: zadanie inwestycyjne pn.. „Budowa oświetlenia drogowego na działkach o nr ewid. 2093, 2094/1, 2094/2, 2095 w miejscowości Haczów ”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 551432-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Wójt Gminy Haczów, Krajowy numer identyfikacyjny 37044020600000, ul. Haczów 573, 36213 Haczów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 391 002, e-mail ughaczow@ks.onet.pl, faks 134 391 696.
Adres strony internetowej (url): http://bip.haczow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa oświetlenia drogowego na działkach o nr ewid. 2093, 2094/1, 2094/2, 2095 w miejscowości Haczów.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IIG.271.2.3.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest: zadanie inwestycyjne pn.. „Budowa oświetlenia drogowego na działkach o nr ewid. 2093, 2094/1, 2094/2, 2095 w miejscowości Haczów ”. Celem planowanej operacji jest poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia społeczności lokalnej w miejscowości Haczów poprzez budowę oświetlenia ulicznego. Charakterystyka robót. W zakres robót do wykonania wchodzą: 1) Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie , grunt kategorii III – IV - 27 m3, 2) Ułożenie rur osłonowych PCV do Fi 140 mm: 84 m 3) Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0 kg/m – 84 m 4) Urządzenia rozdzielcze ( zestawy) na fundamentach, masa do 20 kg n a fundamencie pref. (szafa oświetleniowa )– 1 szt. 5) Układanie kabli na słupach betonowych bezpośrednio na słupie , masa do 1,0 kg w uchwytach – 7 m , 6) Układanie kabli na słupach betonowych do rur osłonowych mocowanych na słupie , masa do 1,0 kg w uchwytach – 3 m , 7) Zasypanie rowów dla kabli, ,mechanicznie grunt kategorii III –IV : 27 m3, 8) Montaż i stawianie słupów oświetleniowych , słup do 300 kg stalowy – 2 szt. 9) Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych na słupie, wysięgnik do 30 kg – 2 szt. 10) Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku – 2 szt. 11) Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy - 2 kpl. 12) Montaż tabliczek bezpiecznikowych ,złącza IZK – 2 kpl. 13) Montaż skrzynki bezpiecznikowej : 1 szt. 14) Montaż ogranicznika przepięć : 1 szt. 15) Układanie uziomów w rowach kablowych - 84 m 16) Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce – 4 szt. 17) Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej , kabel nn, 3 żyłowy – 3 odcinki 18) Badania i pomiary instalacji uziemiającej , piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy: 4 szt. 19) Badania i pomiary instalacji uziemiającej , piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy: 2 szt. 20) Obsługa geodezyjna - 1 kpl. Szczegółowe dane dotyczące obmiarów, zakresu prac znajdują się w przedmiarze robót dołączonym do SIWZ. oraz w projektach budowlanych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 34000000-9, 45315100-9, 45232210-7, 45315300-1, 45316100-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/06/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 13986.43
Waluta złoty

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: FPU ELEKTRO-SYSTEM Łukasz Sokołowski
Email wykonawcy: elektro-system-sanok@o2.pl
Adres pocztowy: ul. Szopena 10
Kod pocztowy: 38-500
Miejscowość: Sanok
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 16833.32
Oferta z najniższą ceną/kosztem 16833.32
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 16833.32
Waluta: złoty

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wójt Gminy Haczów

Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie