Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

25 kwietnia 2018 09:58 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

dot. przetargu nieograniczonego pn.. „Przebudowa drogi gminnej nr 115726R Jabłonica Polska – Kombornia polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 0+897- 1+053 po stronie prawej w miejscowości Jabłonica Polska ” – etap II.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 531952-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Wójt Gminy Haczów, Krajowy numer identyfikacyjny 37044020600000, ul. Haczów 573, 36213 Haczów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 391 002, e-mail ughaczow@ks.onet.pl, faks 134 391 696.
Adres strony internetowej (url): http://bip.haczow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi gminnej nr 115726R Jabłonica Polska – Kombornia polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 0+897- 1+053 po stronie prawej w miejscowości Jabłonica Polska ” – etap II
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IIG.271.2.2.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: zadanie inwestycyjne pn.. „Przebudowa drogi gminnej nr 115726R Jabłonica Polska – Kombornia polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 0+897- 1+053 po stronie prawej w miejscowości Jabłonica Polska ” – etap II. Celem planowanej operacji jest poprawa warunków życia społeczności lokalnej oraz wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym w miejscowości, Jabłonica Polska Charakterystyka robót. W ramach inwestycji, przewiduje się budowę chodnika dla pieszych w ciągu drogigminnej Nr 115726R Jabłonica Polska - Kombornia w km 0+897- 1+053 wraz z budową podziemnych urządzeń uzbrojenia terenu w celu odprowadzenia wód opadowych z drogi gminnej. Przewiduje się wykonanie krawężnika betonowego wibroprasowanego 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem, obrzeża betonowego 8x30x100 cm na ławie betonowej z oporem, warstw konstrukcyjnych chodnika wraz z nawierzchnią z betonowej kostki brukowej oraz budowę podziemnych urządzeń uzbrojenia terenu w celu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych. Zamierzenie inwestycyjne obejmuje: - roboty ziemne - wykopy oraz przekopy pod elementy odwodnienia - budowę podziemnych urządzeń odwodnienia drogi - montaż ścieku korytkowego, krawężników drogowych na ławie betonowej z oporem oraz obrzeża betonowego na ławie betonowej z oporem - wykonanie warstw konstrukcyjnych chodnika - przebudowę wjazdów bramowych na sąsiadujące posesje - wykonanie umocnienia skarpy elementami betonowymi ażurowymi Zakres prac przewidziany do realizacji: 1. Wymagania ogólne (koszty dostosowania do warunków kontaktowych ) – 1 kpl (ryczałt) 2. Roboty pomiarowe – 0,156 km 3. Usunięcie humusu gr. do 15 cm wraz z odwozem: 591,00 m2 4. Rozebranie nawierzchni zjazdów z odwozem gruzu: 76,10 m2 5. Rozebranie przepustów rurowych pod zjazdami: 37 m 6. Odkopanie części przelotowych przepustów pod zjazdami z odwozem gruzu: 18,5 m3 7. Frezowanie nawierzchni asfaltowych na gł. 10 cm z odwiezieniem urobku: 93,60 m2 8. Wykonanie wykopów koparkami wraz z odwozem urobku: 47,60 m3 9. Wykonanie wykopów o gł. do 3 m na odkład : 3,63 m3 10. Wykonanie i formowanie nasypów: 93,87 m3 11. Wykonanie wzmocnienia podłoża z kruszywa naturalnego pod płytę denną studzienek : 0,5 m3 12. Wykonanie płyty dennej: 0,5 m3 13. Wykonanie studzienek ściekowych: 2 szt. 14. Wykonanie kompletnej studni połączeniowej z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm w gotowym wykopie , podłączenie kanału , zamontowanie stopni złazowych oraz pokrywy typ ciężki. -2 szt. 15. Wykonanie kanału odwodnienia drogi z rur tworzywa sztucznego o śr 200 mm – 96,00 m 16. Wykonanie przykanalików od studzienek ściekowych w krawędzi jezdni przy krawężniku: 4 m 17. Wykonanie przykanalików od studzienek ściekowych w krawędzi jezdni przy krawężniku do rowu drogowego po przeciwnej stronie drogi : 12 m 18. Wykonanie warstwy odcinającej: 443,64 m2 19. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego: 149,40 m2 20. Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego pod konstrukcję zjazdów : 33,50 m2 21. Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego pod konstrukcję poszerzenia jezdni : 76,85 m2 22. Wykonanie warstwy wzmacniającej z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem : 145,99 m2 23. Wykonanie podbudowy zasadniczej zjazdów z betonu C8/10 : 91,70 m2 24. Wykonanie podbudowy zasadniczej na poszerzeniu jezdni z betonu asfaltowego AC 22P: 153,67 m2 25. Wykonanie warstwy ścieralnej na poszerzeniu jezdni z betonu asfaltowego : 169,04 m2 26. Zabezpieczenie styku nawierzchni poprzez ułożenie siatki z tworzywa sztucznego : 156,00 m2 27. Umocnienie skarp betonową płytą ażurową: 226,80 m2 28. Ustawienie krawężników betonowych : 155,50 m 29. Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej: 149,40 m2 30. Ustawienie obrzeży betonowych na ławie betonowej: 113,60 m 31. Wykonanie ścieków powierzchniowych za chodnikiem o grubości elementu 10 cm - 22 m 32. Obramowanie zjazdów z obrzeży betonowych: 16,60 m 33. Obramowanie zjazdów z krawężników: 30 m 34. Wykonanie nawierzchni na zjazdach z betonowej kostki brukowej: 91,70 m2 35. Wykonanie warstwy ścieralnej na zjazdach z betonu asfaltowego AC 11 S – 33,50 m2 36. Wykonanie odwodnienia liniowego na zjazdach, odwodnienie liniowe z rusztem żeliwnym, - 4 m 37. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza : 0,156 km 2. Szczegółowe dane dotyczące obmiarów, zakresu prac znajdują się w przedmiarze robót dołączonym do niniejszej SIWZ. oraz w załączniku nr 2 do SIWZ. ( opis przedmiotu zamówienia), dokumentacji projektowej.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45233222-1, 45100000-8, 45112000-5, 45231000-5, 45233000-9, 45233000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/04/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 109685.89
Waluta złoty
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Dydni z/s w Niebocku
Email wykonawcy: skr@egida.sanok.pl
Adres pocztowy: Niebocko 111
Kod pocztowy: 36-207
Miejscowość: Niebocko
Kraj/woj.: podkarpackie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 131097.53
Oferta z najniższą ceną/kosztem 131097.53
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 177190.15
Waluta: złoty
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:


Wójt Gminy Haczów

mgr inż. Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie