Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

24 kwietnia 2018 12:09 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

dot. przetargu nieograniczonego pn. „Zabezpieczenie osuwiska i odbudowa drogi gminnej w m. Malinówka nr 115737 relacji Koźliniec I i obwodnica w km 0+800 – 0+900".

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 536609-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Wójt Gminy Haczów, Krajowy numer identyfikacyjny 37044020600000, ul. Haczów 573, 36213 Haczów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 391 002, e-mail ughaczow@ks.onet.pl, faks 134 391 696.
Adres strony internetowej (url): http://bip.haczow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zabezpieczenie osuwiska i odbudowa drogi gminnej w m. Malinówka nr 115737 relacji Koźliniec I i obwodnica w km 0+800 – 0+900
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IIG.271.2.2.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: zadanie inwestycyjne pn. „Zabezpieczenie osuwiska i odbudowa drogi gminnej w m. Malinówka nr 115737 relacji Koźliniec I i obwodnica w km 0+800 – 0+900 .Celem przedsięwzięcia jest zabezpieczenie drogi gminnej zlokalizowanej na działce 2267 oraz zabezpieczenie odmłodzonego w 2010 roku osuwiska na działkach przyległych. Prace te pozwolą na utrzymanie ciągłości ruchu na drodze gminnej a tak że zabezpieczenie terenu przed dalszym uszkodzeniami wynikłymi z postępu zjawisk osuwiskowych. Przedmiotowa inwestycja położona jest w województwie podkarpackim na terenie powiatu brzozowskiego, w obrębie gminy Haczów. Teren, na którym zlokalizowany jest obszar osuwiska wraz z odcinkiem planowanej odbudowy drogi gminnej to obszar o charakterze pagórkowatym. Pod względem geograficznym dokumentowany teren położony jest w krawędziowej strefie Pogórza Dynowskiego ciągnącego się na wschód od doliny Wisłoka po dolinę Sanu. Teren położony jest w granicach Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego - otulina oraz Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Dokumentowany teren pod względem geologicznym położony jest w Karpatach zewnętrznych (fliszowych) w obrębie śląskiej jednostki stratygraficzno-facjalnej. W obrębie planowanego przedsięwzięcia nie znajdują się żadne urządzenia obce bezpośrednio kolidujące z inwestycją. Szatę roślinną otoczenia istniejącego pasa drogowego oraz powierzchni osuwiska stanowi głównie roślinność łąkowa. Na odcinku osuwiskowym nastąpiło zarysowanie i dalej uszkodzenie (oberwanie) skarpy korpusu drogowego mogące skutkować, w przypadku braku wykonania stosownych zabezpieczeń, katastrofą budowlaną. W ramach inwestycji przewiduje się roboty budowlane polegające na zatrzymaniu zjawisk osuwiskowych, tj. obrywaniu się skarpy drogowej oraz wykonanie odbudowy drogi gminnej. Projektowana inwestycja ma na celu uzyskanie bezpiecznego, normatywnego, lokalnego ciągu komunikacyjnego oraz zabezpieczenie zurbanizowanego przyległego do niego terenu i budynków przed efektami działania osuwiska. Konieczne jest zatem wykonanie skutecznego zabezpieczenia korpusu drogi oraz osuwiska. Istniejąca droga gminna posiada nawierzchnię bitumiczną, bez ukształtowanych należycie poboczy. W związku ze złym stanem technicznym istniejąca nawierzchnia wymaga rozbiórki i wykonania nowej nawierzchni (pełna budowa) na całej szerokości. Istniejąca droga gminna nie posiada normatywnych parametrów. Odwodnienie terenu osuwiska jest nieuregulowane i funkcjonuje jako grawitacyjne, swobodne. Wcelu odbudowy drogi gminnej planuje się odtworzenie uszkodzonego odcinka skarpy drogi i zabezpieczenie jej przed możliwością ponownego osunięcia. Odbudowę drogi planuje się wykonać na odcinku 126 m w tym zabezpieczenie terenu osuwiska na odcinku 100 m. Projekt odbudowy drogi gminnej (odtworzenia korpusu drogowego) i zabezpieczenia osuwiska obejmuje: - roboty przygotowawcze polegające na wykonaniu zaplecza Wykonawcy, przejazdów, objazdów - usunięcia warstwy humusu - rozbiórki elementów drogi - rozbiórkę nawierzchni, korpusu drogi oraz pozostałych elementów wyposażenia drogi, - wykonanie wymaganych wykopów, zjazdów dla sprzętu, półek roboczych oraz pozostałych prac makroniwelacyjnych, - wykonanie pozostałych robót ziemnych – wykopów i nasypów - wykonanie zabezpieczeń w postaci pali, oczepów oraz ścianek szczelnych - przebudowa istniejących urządzeń wodnych - wykonanie drenaży - ukształtowanie i umocnienie rowów - odbudowa istniejącej drogi oraz poboczy - uporządkowanie terenu prac Technologia wykonania poszczególnych warstw oraz stosowane materiały powinny być zgodne z zapisami STWiORB. Szczegółowe dane dotyczące obmiarów, zakresu prac znajdują się w przedmiarze robót dołączonym do SIWZ. oraz w projektach budowlanych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45220000-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/04/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1330424.79
Waluta złoty
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Remost sp z o.o.
Email wykonawcy: biuro@remost.pl
Adres pocztowy: ul.Przemysłowa 10
Kod pocztowy: 39-200
Miejscowość: Dębica
Kraj/woj.: podkarpackie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1547724.26
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1547724.26
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2313008.68
Waluta: złoty
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 7,1%

Wójt Gminy Haczów

mgr inż. Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie