Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

23 marca 2018 14:50 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

dot.; przetargu nieograniczonego pn.: Zakup podwozia uniwersalnego do mocowania zbiornika asenizacyjnego i skrzyni, zbiornika asenizacyjnego do transportu ścieków i osadów oraz skrzyni ładunkowej z trójstronnym wywrotem.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 521323-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Wójt Gminy Haczów, Krajowy numer identyfikacyjny 37044020600000, ul. Haczów 573, 36213 Haczów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 391 002, e-mail ughaczow@ks.onet.pl, faks 134 391 696.
Adres strony internetowej (url): http://bip.haczow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup podwozia uniwersalnego do mocowania zbiornika asenizacyjnego i skrzyni, zbiornika asenizacyjnego do transportu ścieków i osadów oraz skrzyni ładunkowej z trójstronnym wywrotem
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IIG.271.1.3.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest : Dostawa podwozia uniwersalnego w ramach zadania pn „Zakup podwozia uniwersalnego do mocowania zbiornika asenizacyjnego i skrzyni, zbiornika asenizacyjnego do transportu ścieków i osadów oraz skrzyni ładunkowej z trójstronnym wywrotem”. 1).Podwozie wraz z osprzętem służyło będzie do prac komunalnych w Zakładzie ds. Obsługi Gospodarki Wodno –Ściekowej w |Haczowie 2) Miejsce dostawy : Zaklad ds. Obsługi Gospodarki Wodno-Ściekowej, 36-213 Haczów - na koszt wykonawcy 3) Przedmiot zamówienia powinien spełniać następujące wymagania: -odpowiadać wszystkim cechom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia -być fabrycznie nowym (rok produkcji 2017 lub 2018) i zgodny z obowiązującymi normami i przepisami. -podwozie musi posiadać aktualne świadectwo homologacji , zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U nr 108, poz. 908, z 2005r., ze zmianami). - beczka asenizacyjna powinna spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych. Warunki szczegółowe: 1. Podwozie uniwersalne: rama podwozia wykonana z kształtowników zamkniętych oraz dodatkowych elementów wzmacniających wraz z zaczepem transportowym - zawieszenie dwuosiowe resorowane - tylna oś skrętna z hydraulicznym sterowaniem - ogumienie rozmiar nie mniejszy niż : 500/45 R22.5 - dodatkowe koło zapasowe - układ hamulcowy pneumatyczny dwuobwodowy z regulatorem siły hamowania - hamulec ręczny postojowy - regulowana stopka podporowa - instalacja oświetleniowa elektryczna 12V niezbędna do podłączenia do instalacji ciągnika rolniczego - siłownik centralny do wywrotu w trzech kierunkach ( na boki i do tyłu. sluzacy jednocześnie do wymiany nadwozia - czteropunktowy układ ryglowania nadwozia - system sterowania urządzeniami zestawu tj. zbiornikiem asenizacyjnym, skrzynia ładunkową 2. Zbiornik wozu asenizacyjnego o pojemności 10.000 l. - rama zbiornika wyposażona w dodatkowe podpory do składowania zbiornika bez podwozia - zbiornik ocynkowany obustronnie ogniowo - kompresor z łopatkami napędzany hydraulicznie - rurowy wskaźnik napełniania - boczny tylny króciec z zasuwą ręczną 6” - właz tylny o średnicy min. 700 mm - błotniki - wąż ssawny 6” o długości 6m + przedłużka o długości min.6 m - stopy podporowe niezbędne do wymiany nadwozia. 3. Skrzynia ładunkowa o ładowności 10 ton - pojemność skrzyni bez nadstawek- min 13 m3 - otwierane burty ( patrząc od przodu ) burta prawa ( patrząc od przodu ) - otwierana do góry z zawiasami u góry , lewa burta otwierana w dół z zawiasami u dołu. , tyln a burta otwierana do góry i do dołu z zawiasami na górze i na dole. Skrzynia zabezpieczona antykorozyjnie i pomalowana dwukrotnie lakierem nawierzchniowym, - skrzynia ma być wyposażona w stopy podporowe do wymiany nadwozi,
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 34000000-7
Dodatkowe kody CPV: 34200000-9, 34220000-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/03/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 117886.18
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 134193.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 134193.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 134193.00
Waluta: złoty
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/03/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 117886.18
Waluta złoty
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: PPHU A.R. Chmielewski sp. J.
Email wykonawcy: k.lukacz@archmielewski.pl
Adres pocztowy: Obrazów
Kod pocztowy: 27-641
Miejscowość: Kleczanow 155
Kraj/woj.: świętokrzyskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 134193.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 134193.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 134193.00
Waluta: złoty
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie


Wójt Gminy Haczów

mgr inż. Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie