Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

20 lutego 2018 09:06 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

dot. przetargu nieograniczonego pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół we Wzdowie".

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 504972-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Wójt Gminy Haczów, Krajowy numer identyfikacyjny 37044020600000, ul. Haczów 573, 36213 Haczów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 391 002, e-mail ughaczow@ks.onet.pl, faks 134 391 696.
Adres strony internetowej (url): http://bip.haczow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół we Wzdowie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IIG.271.1.1.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące budowy boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w miejscowości Wzdów o wymiarach : 44 x 22 m z przeznaczeniem i wyposażeniem do gry w piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę. Inwestycja będzie realizowana w woj. podkarpackim, powiecie brzozowskim, Gminie Haczów, miejscowości: Wzdów na działkach nr 1831,1839/1, 1839/2, 1840/1, 1840/2, 1841. 2.W zakres zadania objętego niniejszym postępowaniem wejdą; roboty ziemne , wykonanie odwodnienia , wykonanie podbudowy i nawierzchni boiska z poliuretanu, rozbieżni i zeskoku , wykonanie chodnika z kostki brukowej , wykonanie ogrodzenia boiska wraz z piłkochwytami, wykonanie placu parkingowego z kostki betonowej, wyposażenie boiska w elementy niezbędne do gry w piłkę ręczną , koszykówkę, siatkówkę, roboty wykończeniowe,., dostawa i montaż budynku kontenerowego. Szczegółowe dane dotyczące obmiarów, zakresu prac znajdują się w przedmiarze robót dołączonym do SIWZ. oraz w załączniku nr 2 do SIWZ. ( opis przedmiotu zamówienia), dokumentacji projektowej.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45212221-1
Dodatkowe kody CPV: 45113000-7, 45220000-5, 45450000-6, 37400000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/02/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 438721.54
Waluta złoty
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Zakąłd Produkcyjno-Usługowo-Handlowy
Email wykonawcy: zpuhbogbud@wp.pl
Adres pocztowy: Rymanów ul. Zielona 10
Kod pocztowy: 38-480
Miejscowość: Rymanów
Kraj/woj.: podkarpackie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 403071.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 403071.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 527896.01
Waluta: złoty
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 146463,48


Wójt Gminy Haczów

mgr inż. Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie