Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

17 stycznia 2019 13:34 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Haczów ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż pojazdu specjalnego pożarniczego marki STAR 200 10.7t

1. Opis przedmiotu przetargu

Przedmiot przetargu: pojazd specjalny pożarniczy
Marka: STAR
Model pojazdu: 200 10.7t
Nr identyfikacyjny (VIN): 70760
Data pierwszej rejestracji: 1989-10-27
Wskazanie drogomierza 6519 km
Okres eksploatacji pojazdu 350 miesięcy
Dop. masa całk. 10520 kg
Rodzaj zabudowy: furgon kontenerowy
Rodzaj kabiny: krótka
Liczba osi / rodzaj napędu / skrzynia biegów: 2 / (4x2)/ manualna
Zawieszenie osi przedniej/tylnej/ rozstaw osi: resory/ resory /3350 mm
Oznaczenie silnika: S-359
Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym
Pojemność / moc silnika: 6842 ccm / 110kW (150KM)
Liczba cylindrów / układ cylindrów: 6/ rzędowy
Stan techniczny: Podwozie – zużycie w ramach przebiegu i eksploatacji. Nadwozie – stan dobry miejscowe ślady korozji kabiny pojazdu.

2. Cena wywoławcza samochodu wynosi: 5.900 zł brutto (słownie: pięć tysięcy dziewięćset złotych).
3. Sprzedaż opodatkowana podatkiem VAT 23%.
4. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 25 stycznia 2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Haczowie pok. nr 11.
5. Wadium w kwocie 590 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt złotych) należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy w Haczowie lub przelewem bankowym na konto: Bank PBS Sanok /O Haczów 68 8642 1070 2007 7000 0749 0004 w terminie do dnia 25 stycznia 2019 r. do godz. 8:00
6. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu następujące dokumenty:

a) dowód wpłaty wadium,
b) osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),
c) reprezentanci osoby prawnej – dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej,
d) pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby.

7. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 100 złotych.
8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
9. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio:

a) odwołania przetargu,
b) zamknięcia przetargu,
c) unieważnienia przetargu,
d) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

10. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który ten przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia samochodu.
11. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowić będzie podstawę do sporządzenia umowy kupna-sprzedaży.
12. Ostateczny termin wpłaty ceny nabycia samochodu ciężarowego upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
13. Umowa kupna - sprzedaży zostanie zawarta w terminie do 7 dni od dnia przeprowadzenia przetargu.
14. Samochód można oglądać na Zakładzie ds. Obsługi Gospodarki Wodno-Ściekowej w Haczowie. Przed wizytą należy skontaktować się ze Sprzedającym w celu ustalenia terminu, pod nr telefonu (13) 43 91 002 wew. 48. Osoba do kontaktu: Krzysztof Rachwał.
15. Zastrzega się prawo unieważnienia, odwołania przetargu bez podania przyczyny.


REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ POJAZDÓW SPECJALNYCH POŻARNICZYCH MARKI STAR 244 I STAR 200


1. Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż pojazdów specjalnych pożarniczych marki STAR 244 i STAR 200.
2. Przedmiotem sprzedaży są samochody pożarnicze:

a) marki STAR, model pojazdu: 244 10.7t o nr rej. KSD 478B, rok produkcji 1978 stanowiący własność gminy Haczów a użytkowany przez Ochotniczą Straż Pożarna w Haczowie,
b) marki STAR, model pojazdu 200 10.7t o nr rej. KSD 967B, rok produkcji 1989 stanowiący własność gminy Haczów a użytkowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Jasionowie

3. Sprzedaż samochodów nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
4. Przetarg ustny nieograniczony ma na celu uzyskanie najwyższej ceny sprzedaży.
5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
6. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli spełniają wszystkie warunki zawarte w ogłoszeniu o przetargu.
7. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu następujące dokumenty:

a) dowód wpłaty wadium,
b) osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),
c) reprezentanci osoby prawnej – dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej,
d) pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby.

8. Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Haczów.
9. Przewodniczący komisji Przetargowej otwiera przetarg przekazując uczestnikom przetargu informacje zawarte w ogłoszeniu o przetargu oraz podaje do wiadomości imiona i nazwiska osób oraz nazwy firm, które wniosły wadium.
10. Przewodniczący Komisji Przetargowej informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
11. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 100 złotych dla pojazdu marki STAR 200 i 150 złotych dla pojazdu marki STAR 244.
12. Uczestnicy przetargu zgłaszają kolejne postąpienia do czasu trzykrotnego wywołania najwyższej ceny.
13. Po ustaniu zgłaszania postąpień Przewodniczący Komisji Przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę firmy, która przetarg wygrała.
14. Komisja przetargowa sporządza protokół z przebiegu przetargu, który powinien zawierać w szczególności:

a) określenie miejsca i czasu przetargu ustnego,
b) imiona i nazwiska osób prowadzących przetarg ustny,
c) wysokość ceny wywoławczej,
d) imię i nazwisko (firmę) i miejsce zamieszkania nabywcy lub jego siedzibę,
e) wysokość ceny nabycia i oznaczenie kwoty jaką nabywca uiścił na poczet ceny,
f) wnioski i oświadczenie osób obecnych przy przetargu ustnym,
g) wzmiankę o odczytaniu protokołu,
h) podpisy członków komisji i nabywcy lub wzmiankę o przyczynie braku podpisu.

15. Protokół podpisuje osoba lub firma, która przetarg wygrała oraz wszyscy członkowie komisji a zatwierdza kierownik.
16. Ostateczny termin wpłaty kwoty za nabyte pojazdy specjalne pożarnicze upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
17. Umowa kupna-sprzedaży zostanie zawarta w terminie do 7 dni od dnia przeprowadzenia przetargu.
18. Zastrzega się prawo unieważnienia, odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie