Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

12 czerwca 2018 15:14 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Ogłoszenie o przetargu

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej - Trześniów; 0,2 ha; 3003 zł

OA.6840.2.2018


Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), art. 28 ust. 1 i 2, art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), Uchwały Nr XXVI/192/2013 Rady Gminy Haczów z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, stanowiących własność Gminy Haczów oraz Uchwały Nr XXXIX/259/2018 Rady Gminy Haczów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Haczów

Wójt Gminy Haczów

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Haczów.

Oznaczenie nieruchomości według ksiąg wieczystych oraz katastru nieruchomości:

Działka nr: 2209;

Jednostka ewidencyjna: Haczów;

Obręb: Trześniów;

Powierzchnia: 0,20 ha

Numer KW: KS1B/00037323/2

Opis nieruchomości:

Według lokalnego położenia działka położona jest w strefie peryferyjnej Gminy Haczów, kształt regularny, teren płaski, w otoczeniu zagospodarowanych terenów rolnych, ze względu na III klasę gruntu – przydatna na cele rolnicze. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Haczów działka leży w terenie oznaczonym symbolem B1-R - tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej z zaznaczonym zagrożeniem środowiska przyrodniczego w postaci terenów zalewowych.

Cena wywoławcza

3003,00 zł (słownie: trzy tysiące trzy złote 0/100)

Niniejsza sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT

Wysokość wadium

300 zł (trzysta złotych 0/100)

Obciążenia i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość

Brak

Forma przetargowa

Przetarg ustny nieograniczony

Uwagi

1.W cenie wywoławczej

został zawarty koszt sporządzenia operatu szacunkowego.

2.Na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9

ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług(Dz. U. z 2016r., poz. 710 ze zm.), niniejsza sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT .


 1. Przetarg odbędzie się 16 lipca 2018 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Haczów, Haczów 573 pokój numer 11.
 2. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.
 3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium, w wysokości podanej wyżej, w formie pieniężnej w kasie Urzędu Gminy Haczów lub przelewem bankowym na konto: Bank PBS Sanok /O Haczów 68 8642 1070 2007 7000 0749 0004 w terminie do dnia 12 lipca 2018 r.
 4. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu następujące dokumenty:
  a). dowód wpłaty wadium;
  b). osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość ( dowód osobisty lub paszport)
  c). reprezentacji osoby prawnej – dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej;
  d). pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby;
 5. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 7. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu z zastrzeżeniem punktu 12 niniejszego ogłoszenia, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio:
  a). odwołania przetargu

  b). zamknięcia przetargu

  c). unieważnienia przetargu

  d). zakończenia przetargu wynikiem negatywnym
 8. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który ten przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 9. Cena nabycia prawa własności równa cenie osiągniętej w przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
 10. Osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży.
 11. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa powyżej, organizator może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 12. Cudzoziemcy w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r., poz.1061 ze zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy sprzedaży uzyskać zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zgoda jest wymagana. Przypadku nie uzyskania tej zgody wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Koszty notarialne i sądowe zawarcia umowy sprzedaży w całości ponosi nabywca nieruchomości.
 14. Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i treści ogłoszenia można uzyskać Urzędzie Gminy Haczów, pokój nr 17, w godz. 730 do 1530 , pod numerem tel. (013) 4391002 wew. 32, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.haczow.pl.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie