Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2 listopada 2017 15:30 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na sprzedaż koparki linowej Waryński KM-251

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2017

Wójta Gminy Haczów z dnia 2 listopada 2017 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Haczów

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony

na sprzedaż koparki linowej Waryński KM-251


1.Opis przedmiotu przetargu

Przedmiot przetargu: koparka linowa Waryński KM-251

Masa całkowita:7650-8300 kg zależnie od osprzętu

Pojemność czerpaka:od 0,25 do 0,32 m3

Rodzaj silnika: silnik diesla o mocy 25KM

Oznaczenie silnika:2VD 14,5/12-0 SRL

Koła napędowe:napędzane łańcuchami

Wyposażenie: obracana wieżyczka, podnoszony wysięgnik, regulowane podniesienie czerpaka. Wysięgnik jest podnoszony liną na przekładni bloczkowej przełożeniem 1:4. Bęben do nawijania liny znajduje się w środku.


2.Cena minimalna koparki linowej wynosi: 4.950 zł brutto (cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych).

3.Sprzedaż opodatkowana podatkiem VAT 23%.

4.Przetarg pisemny nieograniczony odbędzie się w dniu 10 listopada 2017 r. otwarcie ofert nastąpi o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Gminy w Haczowie pok. nr 11.

5.Wadium w kwocie 495 zł (czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych) należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy w Haczowie lub przelewem bankowym na konto: Bank PBS Sanok /O Haczów 68 8642 1070 2007 7000 0749 0004 w terminie do dnia 9 listopada 2017 r.

6.Oferty z podaną ceną zakupu oraz danymi oferenta należy składać w zamkniętych kopertach

z dopiskiem „Oferta na zakup koparki linowej Waryński KM-251” w sekretariacie Urzędu Gminy Haczów (pok. Nr 1) lub pisemnie na adres: Urząd Gminy Haczów, 36-213 Haczów 573 do dnia 9 listopada 2017 r. do godziny 15:30.

7.Przetarg jest ważny, jeśli wpłynie przynajmniej jedna ważna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

8.Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio:

 • a)odwołania przetargu,
 • b)zamknięcia przetargu,
 • c)unieważnienia przetargu,
 • d)zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

9.Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który ten przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia koparki linowej.

10.Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowić będzie podstawę do sporządzenia umowy kupna-sprzedaży.

11.Ostateczny termin wpłaty ceny nabycia koparki linowej upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

12.Koparkę można oglądać na Zakładzie ds. Obsługi Gospodarki Wodno-Ściekowej. Przed wizytą należy skontaktować się ze Sprzedającym w celu ustalenia terminu, pod nr telefonu (13) 43 91 002wew. 26 lub (13) 43 91 499. Osoba do kontaktu: Tadeusz Szajna.

13.Zastrzega się prawo unieważnienia, odwołania przetargu bez podania przyczyny.


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/2017

Wójta Gminy Haczów z dnia 2 listopada 2017 r.

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ KOPARKI LINOWEJ WARYŃSKI KM-251


1.Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż koparki linowej Waryński KM-251.

2.Przedmiotem sprzedaży jest koparka linowa Waryński KM-251 stanowiąca własność Gminy Haczów, użytkowana dotychczas przez Zakład ds. Obsługi Gospodarki Wodno-Ściekowejw Haczowie.

3.Sprzedaż koparki nastąpi w formie przetargu pisemnego nieograniczonego.

4.Przetarg jest ważny, jeśli wpłynie przynajmniej jedna ważna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetarg.

5.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli spełniają wszystkie warunki zawarte w ogłoszeniu o przetargu.

6.Oferty składane są w zaklejonych kopertach w formie pisemnej pod rygorem nieważności,

w terminie i na zasadach określonych w ogłoszeniu o przetargu.

7.Oferta powinna zawierać:

 • a) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta. NIP, Regon, KRS, PESEL
  (w przypadku osób fizycznych), dane kontaktowe: adres, telefon, e-mail oferenta, numer rachunku bankowego, na które ma być zwrócone wadium,
 • b) oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 • c) oświadczenie o akceptacji stanu technicznego koparki linowej.

8.Przetarg przeprowadzi komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Haczów.

9.Przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg, komisja wspólnie:

 • a)ustala ilość zgłoszonych ofert,
 • b)dokonuje otwarcia kopert,
 • c)ustala, czy oferty spełniają warunki określone w ogłoszeniu o przetargu oraz czy oferenci wpłacili wymagane wadium,
 • d)wybiera najkorzystniejszą ofertę kierując się oferowaną ceną,

10.Jeżeli kilku oferentów złożyło równorzędne oferty, przewodniczący komisji zarządza dodatkowe negocjacje w formie licytacji zawiadamiając pisemnie o ich terminie i miejscu.

11.Komisja przetargowa sporządza protokół z przebiegu przetargu, który powinien zawierać
w szczególności:

 • a)określenie miejsca i czasu przetargu,
 • b)imiona i nazwiska oraz podpisy członków komisji przetargowej,
 • c)uczestników przetargu,
 • d)oferentów, których oferty zostały odrzucone wraz z uzasadnieniem,
 • e)informację o złożonych ofertach wraz z uzasadnieniem wyboru zwycięscy przetargu.

12.Przewodniczący komisji przetargowej zawiadamia w formie elektronicznej oferentów przetargu
o jego wyniku w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zamknięcia przetargu.

13.Przewodniczący komisji przetargowej ustala z oferentem, który wygrał przetarg, termin i miejsce zawarcia umowy kupna - sprzedaży.

14.Zastrzega się prawo unieważnienia, odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie