Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2 listopada 2017 15:25 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na sprzedaż samochodu ciężarowego marki FS LUBLIN

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr12/2017

Wójta Gminy Haczów z dnia 2 listopada 2017 r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Haczów

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony

na sprzedaż samochodu ciężarowego marki FS LUBLIN

1. Opis przedmiotu przetargu

Przedmiot przetargu: samochód ciężarowy

Marka:FS LUBLIN

Model pojazdu:Żuk A16 Diesel 2,5t

Nr identyfikacyjny (VIN):571743

Data pierwszej rejestracji:1994-03-10

Data ważności badania technicznego:2017-05-31

Wskazanie drogomierza79859 km

Okres eksploatacji pojazdu1994-03-10 do 2017-08-06 (281 miesięcy)

Dop. masa całk. / Ładowność:2550 kg/900 kg

Rodzaj zabudowy:skrzyniowa

Rodzaj kabiny:podwójna

Liczba osi / rodzaj napędu / skrzynia biegów:2 / tylny (4x2)/ manualna

Zawieszenie osi / rozstaw osi:sprężyny / 2700 mm

Rodzaj silnika:z zapłonem samoczynnym

Pojemność / moc silnika:2417 ccm / 51kW (69KM)

Liczba cylindrów / układ cylindrów:4 / rzędowy

Długość / szerokość / wysokość:4550 mmm / 1950 mm / 2520 mm

Stan techniczny: Podwozie – zużycie w ramach przebiegu i eksploatacji. Nadwozie – stan dobry miejscowe ślady korozji kabiny pojazdu.

2.Cena wywoławcza samochodu wynosi: 1.900 zł brutto (tysiąc dziewięćset złotych).

3.Sprzedaż opodatkowana podatkiem VAT 23%.

4.Przetarg pisemny nieograniczony odbędzie się w dniu 10 listopada 2017 r., otwarcie ofert nastąpi o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Haczowie pok. nr 11.

5.Wadium w kwocie 190 zł (sto dziewięćdziesiąt złotych) należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy w Haczowie lub przelewem bankowym na konto: Bank PBS Sanok /O Haczów 68 8642 1070 2007 7000 0749 0004 w terminie do dnia 9 listopada 2017 r.

6.Oferty z podaną ceną zakupu oraz danymi oferenta należy składać w zamkniętych kopertach

z dopiskiem „Oferta na zakup samochodu ciężarowego marki FS LUBLIN” w sekretariacie Urzędu Gminy Haczów (pok. Nr 1) lub pisemnie na adres: Urząd Gminy Haczów, 36-213 Haczów 573, do dnia 9 listopada 2017 r. do godziny 15:30.

7.Przetarg jest ważny, jeśli wpłynie przynajmniej jedna ważna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

8.Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio:

  • a)odwołania przetargu,
  • b)zamknięcia przetargu,
  • c)unieważnienia przetargu,
  • d)zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

9.Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który ten przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia samochodu.

10.Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowić będzie podstawę do sporządzenia umowy kupna-sprzedaży.

11.Ostateczny termin wpłaty ceny nabycia samochodu ciężarowego upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

12.Samochód można oglądać na Zakładzie ds. Obsługi Gospodarki Wodno-Ściekowej

w Haczowie. Przed wizytą należy skontaktować się ze Sprzedającym w celu ustalenia terminu, pod nr telefonu (13) 43 91 002wew. 26 lub (13) 43 91 499. Osoba do kontaktu: Tadeusz Szajna.

13.Zastrzega się prawo unieważnienia, odwołania przetargu bez podania przyczyny.


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 12/2017

Wójta Gminy Haczów z dnia 2 listopada 2017 r.

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO MARKI FS LUBLIN model: Żuk A16 Diesel 2,5t

1.Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu ciężarowego Marki: Żuk A16.

2.Przedmiotem sprzedaży jest samochód ciężarowy Marki: Żuk A16 Diesel 2,5t o nr rejestracyjnym RBR K774, rok produkcji 1994, stanowiący własność Gminy Haczów, użytkowany dotychczas przez Zakład ds. Obsługi Gospodarki Wodno-Ściekowej w Haczowie.

3.Sprzedaż samochodu nastąpi w formie przetargu pisemnego nieograniczonego.

4.Przetarg jest ważny, jeśli wpłynie przynajmniej jedna ważna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetarg.

5.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli spełniają wszystkie warunki zawarte w ogłoszeniu o przetargu.

6.Oferty składane są w zaklejonych kopertach w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w terminie i na zasadach określonych w ogłoszeniu o przetargu.

7.Oferta powinna zawierać:

a) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, NIP, Regon, KRS, PESEL

(w przypadku osób fizycznych), dane kontaktowe: adres, telefon, e-mail oferenta, numer rachunku bankowego, na które ma być zwrócone wadium,

b) oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

c) oświadczenie o akceptacji stanu technicznego samochodu ciężarowego.


8.Przetarg przeprowadzi komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Haczów.

9.Przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg, komisja wspólnie:


a)ustala ilość zgłoszonych ofert,

b)dokonuje otwarcia kopert,

c)ustala, czy oferty spełniają warunki określone w ogłoszeniu o przetargu oraz czy oferenci wpłacili wymagane wadium,

d)wybiera najkorzystniejszą ofertę kierując się oferowaną ceną.


10.Jeżeli kilku oferentów złożyło równorzędne oferty, przewodniczący komisji zarządza dodatkowe negocjacje w formie licytacji zawiadamiając pisemnie o ich terminie i miejscu.

11.Komisja przetargowa sporządza protokół z przebiegu przetargu, który powinien zawierać w szczególności:


a)określenie miejsca i czasu przetargu,

b)imiona i nazwiska oraz podpisy członków komisji przetargowej,

c)uczestników przetargu,

d)oferentów, których oferty zostały odrzucone wraz z uzasadnieniem,

e)informację o złożonych ofertach wraz z uzasadnieniem wyboru zwycięscy przetargu.


12.Przewodniczący komisji przetargowej zawiadamia w formie elektronicznej oferentów przetargu o jego wyniku w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zamknięcia przetargu.

13.Przewodniczący komisji przetargowej ustala z oferentem, który wygrał przetarg, termin i miejsce zawarcia umowy kupna - sprzedaży.

14.Zastrzega się prawo unieważnienia, odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie