Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 października 2017 15:31 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na sprzedaż samochodu ciężarowego marki FS LUBLIN

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2017
Wójta Gminy Haczów z dnia 6 października 2017 r.


Wójt Gminy Haczów
ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego marki FS LUBLIN


1.Opis przedmiotu przetargu
Przedmiot przetargu: samochód ciężarowy
Marka: FS LUBLIN
Model pojazdu: Żuk A16 Diesel 2,5t
Nr identyfikacyjny (VIN): 571743
Data pierwszej rejestracji: 1994-03-10
Data ważności badania technicznego: 2017-05-31
Wskazanie drogomierza 79859 km
Okres eksploatacji pojazdu 1994-03-10 do 2017-08-06 (281 miesięcy)
Dop. masa całk. / Ładowność: 2550 kg/900 kg
Rodzaj zabudowy: skrzyniowa
Rodzaj kabiny: podwójna
Liczba osi / rodzaj napędu / skrzynia biegów: 2 / tylny (4x2)/ manualna
Zawieszenie osi / rozstaw osi: sprężyny / 2700 mm
Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym
Pojemność / moc silnika: 2417 ccm / 51kW (69KM)
Liczba cylindrów / układ cylindrów: 4 / rzędowy
Długość / szerokość / wysokość: 4550 mmm / 1950 mm / 2520 mm
Stan techniczny: Podwozie – zużycie w ramach przebiegu i eksploatacji. Nadwozie – stan dobry miejscowe ślady korozji kabiny pojazdu.
2.Cena wywoławcza samochodu wynosi: 4.700 zł (cztery tysiące siedemset złotych).
3.Sprzedaż nie podlega opodatkowaniu.
4.Przetarg ustany nieograniczony odbędzie się w dniu 16 października 2017 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Haczowie pok. nr 11.
5.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 500 zł ( pięćset złotych) w kasie Urzędu Gminy w Haczowie lub przelewem bankowym na konto: Bank PBS Sanok /O Haczów 68 8642 1070 2007 7000 0749 0004 w terminie do dnia 13 października 2017 r. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu następujące dokumenty:
a)dowód wpłaty wadium,
b)osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),
c)reprezentanci osoby prawnej – dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej,
d)pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby.
6.O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 100 złotych.
7.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
8.Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu z zastrzeżeniem punktu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio:
a)odwołania przetargu,
b)zamknięcia przetargu,
c)unieważnienia przetargu,
d)zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
9.Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który ten przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia samochodu.
10.Cena nabycia samochodu równa cenie osiągniętej w przetargu i podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
11.Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowić będzie podstawę do sporządzenia umowy kupna-sprzedaży.
12.Ostateczny termin wpłaty ceny nabycia samochodu ciężarowego upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
13.Umowa kupna - sprzedaży zostanie zawarta w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia przetargu.
14.Samochód można oglądać na Zakładzie ds. Obsługi Gospodarki Wodno-Ściekowej
w Haczowie. Przed wizytą należy skontaktować się ze Sprzedającym w celu ustalenia terminu, pod nr telefonu (13) 43 91 002 wew. 26 lub (13) 43 91 499. Osoba do kontaktu: Tadeusz Szajna.
15.Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczynyZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 8/2017
Wójta Gminy Haczów z dnia 6 października 2017 r.
REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO MARKI FS LUBLIN model: Żuk A16 Diesel 2,5t1.Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzenia przetargu ustanego nieograniczonego na sprzedaż samochodu ciężarowego Marki: Żuk A16.
2.Przedmiotem sprzedaży jest samochód ciężarowy Marki: Żuk A16 Diesel 2,5t o nr rejestracyjnym RBR K774, rok produkcji 1994, stanowiący własność Gminy Haczów, użytkowany dotychczas przez Zakład ds. Obsługi Gospodarki Wodno-Ściekowej w Haczowie.
3.Sprzedaż samochodu nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
4.Przetarg ustny nieograniczony ma na celu uzyskanie najwyższej ceny sprzedaży samochodu CIĘŻAROWEGO.
5.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
6.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli spełniają wszystkie warunki zawarte w ogłoszeniu o przetargu.
7.Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu następujące dokumenty:
a) dowód wpłaty wadium,
b) osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),
c) reprezentanci osoby prawnej – dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej,
d) pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby.
8.Przetarg przeprowadzi komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Haczów.
9.Przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg przekazując uczestnikom przetargu informacje zawarte w ogłoszeniu o przetargu oraz podaje do wiadomości imiona i nazwiska osób oraz nazwy firm, które wniosły wadium.
10.Przewodniczący komisji przetargowej informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
11.O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 100 złotych.
12.Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia do czasu trzykrotnego wywołania najwyższej ceny.
13.Po ustaniu zgłaszania postąpień Przewodniczący Komisji Przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę firmy, która przetarg wygrała.
14.Komisja przetargowa sporządza protokół z przebiegu przetargu, który powinien zawierać
w szczególności:
a)określenie miejsca i czasu przetargu,
b)imiona i nazwiska oraz podpisy członków komisji przetargowej,
c)wysokość ceny wywoławczej,
d)najwyższą cenę zaoferowaną za przedmiot sprzedaży,
e)imię i nazwisko (firmę) i miejsce zamieszkania nabywcy lub jego siedzibę,
f)wysokość ceny nabycia i oznaczenie kwoty jaką nabywca uiścił na poczet ceny.
15.Protokół zatwierdza osoba lub firma, która przetarg wygrała oraz wszyscy członkowie komisji.
16.Ostateczny termin wpłaty ceny nabycia samochodu ciężarowego upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
17.Umowa kupna – sprzedaży zostanie zawarta w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia przetargu.
18.Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie