Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 października 2017 15:29 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na sprzedaż koparki linowej Waryński KM-251

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2017
Wójta Gminy Haczów z dnia 6 października 2017 r.


Wójt Gminy Haczów
ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż koparki linowej Waryński KM-251


1.Opis przedmiotu przetargu
Przedmiot przetargu: koparka linowa Waryński KM-251
Masa całkowita: 7650-8300 kg zależnie od osprzętu
Pojemność czerpaka: od 0,25 do 0,32 m3
Rodzaj silnika: silnik diesla o mocy 25KM
Oznaczenie silnika: 2VD 14,5/12-0 SRL
Koła napędowe: napędzane łańcuchami
Wyposażenie: obracana wieżyczka, podnoszony wysięgnik, regulowane podniesienie czerpaka. Wysięgnik jest podnoszony liną na przekładni bloczkowej przełożeniem 1:4. Bęben do nawijania liny znajduje się w środku.
2.Cena wywoławcza koparki linowej wynosi: 9.900 zł (dziewięć tysięcy dziewięćset złotych).
3.Sprzedaż nie podlega opodatkowaniu.
4.Przetarg ustany nieograniczony odbędzie się w dniu 16 października 2017 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Gminy w Haczowie pok. nr 11.
5.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 1.000 zł (tysiąc złotych) w kasie Urzędu Gminy w Haczowie lub przelewem bankowym na konto: Bank PBS Sanok /O Haczów 68 8642 1070 2007 7000 0749 0004 w terminie do dnia 13 października 2017 r. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu następujące dokumenty:
a)dowód wpłaty wadium,
b)osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),
c)reprezentanci osoby prawnej – dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej,
d)pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby.
6.O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 100 złotych.
7.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
8.Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu z zastrzeżeniem punktu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio:
a)odwołania przetargu,
b)zamknięcia przetargu,
c)unieważnienia przetargu,
d)zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
9.Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który ten przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia koparki linowej.
10.Cena nabycia koparki linowej równa cenie osiągniętej w przetargu i podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
11.Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowić będzie podstawę do sporządzenia umowy kupna-sprzedaży.
12.Ostateczny termin wpłaty ceny nabycia koparki linowej upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
13.Umowa kupna - sprzedaży zostanie zawarta w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia przetargu.
14.Koparkę można oglądać na Zakładzie ds. Obsługi Gospodarki Wodno-Ściekowej. Przed wizytą należy skontaktować się ze Sprzedającym w celu ustalenia terminu, pod nr telefonu (13) 43 91 002 wew. 26 lub (13) 43 91 499. Osoba do kontaktu: Tadeusz Szajna.
15.Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczynyZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 7 /2017
Wójta Gminy Haczów z dnia 6 października 2017 r.REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ KOPARKI LINOWEJ WARYŃSKI KM-2511.

Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzenia przetargu ustanego nieograniczonego na sprzedaż koparki linowej Waryński KM-251.
2.Przedmiotem sprzedaży jest koparka linowa Waryński KM-251 stanowiąca własność Gminy Haczów, użytkowana dotychczas przez Zakład ds. Obsługi Gospodarki Wodno-Ściekowej
w Haczowie.
3.Sprzedaż koparki nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
4.Przetarg ustny nieograniczony ma na celu uzyskanie najwyższej ceny sprzedaży koparki linowej.
5.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
6.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli spełniają wszystkie warunki zawarte w ogłoszeniu o przetargu.
7.Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu następujące dokumenty:
a) dowód wpłaty wadium,
b) osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),
c) reprezentanci osoby prawnej – dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej,
d) pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby.
8.Przetarg przeprowadzi komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Haczów.
9.Przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg przekazując uczestnikom przetargu informacje zawarte w ogłoszeniu o przetargu oraz podaje do wiadomości imiona i nazwiska osób oraz nazwy firm, które wniosły wadium.
10.Przewodniczący komisji przetargowej informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
11.O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 100 złotych.
12.Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia do czasu trzykrotnego wywołania najwyższej ceny.
13.Po ustaniu zgłaszania postąpień Przewodniczący Komisji Przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę firmy, która przetarg wygrała.
14.Komisja przetargowa sporządza protokół z przebiegu przetargu, który powinien zawierać w szczególności:
a)określenie miejsca i czasu przetargu,
b)imiona i nazwiska oraz podpisy członków komisji przetargowej,
c)wysokość ceny wywoławczej,
d)najwyższą cenę zaoferowaną za przedmiot sprzedaży,
e)imię i nazwisko (firmę) i miejsce zamieszkania nabywcy lub jego siedzibę,
f)wysokość ceny nabycia i oznaczenie kwoty jaką nabywca uiścił na poczet ceny.
15.Protokół zatwierdza osoba lub firma, która przetarg wygrała oraz wszyscy członkowie komisji.
16.Ostateczny termin wpłaty ceny nabycia koparki linowej Waryński KM-251 upływa najpóźniej
w dniu zawarcia umowy.
17.Umowa kupna – sprzedaży zostanie zawarta w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia przetargu.
18.Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie