Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

19 października 2017 12:13 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Nabór na stanowisko referenta ds. finansowych w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych Gminy Haczów

Dyrektor Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych Gminy Haczów
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych Gminy Haczów


1.Nazwa i adres jednostki:

Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych Gminy Haczów, 36-213 Haczów 573,36-213 Haczów


2.Stanowisko: referent ds. finansowych


3.Wymiar etatu: pełny etat


4.Wymagania niezbędne:

1)obywatelstwo polskie,

2)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

3)brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

5)wykształcenie wyższe magisterskie o profilu ekonomicznym.


5.Wymagania dodatkowe:

1)minimum 2 lata pracy w księgowości,

2)biegła znajomość obsługi standardowych aplikacji Windows (m.in. Word, Excel),

3)znajomość programów księgowych, płacowych,

4)znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy Prawo zamówień publicznych, Karty Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty, ustawy Prawo oświatowe.

5)umiejętność pracy w zespole,

6)umiejętność budowania dobrych relacji z klientami SAPO,

7)dyspozycyjność, odpowiedzialność, komunikatywność, operatywność.


6.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)wprowadzanie dowodów księgowych do systemu księgowego, dekretacja dowodów księgowych,

2)sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym dowodów księgowych,

3)sporządzanie przelewów bankowych,

4)prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych do 30 tys. euro,

5)prowadzenie książki korespondencji,

6)prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem kosztów edukacji przedszkolnej pomiędzy gminą Haczów a innymi gminami,

7)przeprowadzanie kontroli doraźnych w placówkach oświatowych obsługiwanych przez SAPO Gminy Haczów,

8)organizowanie i koordynowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do szkół, ośrodków i placówek oświatowych (w tym uczniów niepełnosprawnych) lub zwrotu kosztów dojazdu,

9)wnioskowanie o dodatkowe środki budżetowe i pozabudżetowe oraz ich rozliczanie.


7.Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku pracy

Pracownik będzie wykonywał pracę w siedzibie Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych Gminy Haczów, 36-213 Haczów 573, w pomieszczeniu biurowym – I piętro bez możliwości korzystania z windy. Praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie.


8.Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi 0 %.


9. Wymagane dokumenty:

1)kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

2)list motywacyjny,

3)życiorys (CV),

4)kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie,

5)kserokopie świadectw pracy,

6)oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

7)oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8)podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku,

9)podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.),

10)kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności i kwalifikacji.


Wszystkie kopie dokumentów powinny być uwierzytelnione własnym podpisem, z klauzulą „za zgodność z oryginałem” oraz datą.


10.Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 25.10.2017 r. do godz. 1400 :

1)osobiście w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych Gminy Haczów – budynek Urzędu Gminy Haczów, 36-213 Haczów 573, pok. nr 4, 6 lub 13,

2)drogą pocztową na adres: Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych Gminy Haczów, 36-213 Haczów 573 (decyduje data wpływu do SAPO).

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.


11.Inne informacje

1)Aplikacje, które wpłyną do SAPO z przekroczeniem określonego wyżej terminu lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

2)Kandydaci, których dokumenty nie spełnią wymagań formalnych, nie będą powiadamiani o dalszym toku naboru.

3)Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta ds. finansowych w SAPO Gminy Haczów”.

4)Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie bip.haczow.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


Haczów, dnia 11 października 2017 r.

Dyrektor Samorządowej Administracji
Placówek Oświatowych Gminy Haczów

Grażyna Wdowiarz

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie