Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

12 czerwca 2017 08:17 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Ogłoszenie konkursu ofert

na stanowisko asystenta rodziny (umowa o pracę na zastępstwo)

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W HACZOWIE

Zaprasza do składania ofert na stanowisko asystenta rodziny
(umowa o pracę na zastępstwo)

I. Nazwa i adres zleceniodawcy:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Haczowie, 36-13 Haczów 573

II. Określenie stanowiska pracy:

Asystent rodziny - umowa o pracę na zastępstwo (1/1 etatu) na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika, przewidywany okres zatrudnienia 6 miesięcy

III. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

1. obywatelstwo polskie,
2. korzystanie w pełni z praw publicznych,
3. nieposzlakowana opinia,
4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5. posiada:

a. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
b. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz.U 2017 r. poz. 697 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
c. wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

6. kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona;
7. kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

IV. Wymagania dodatkowe

1. znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
2. znajomość ustawy z dnia 12 marca 2012r. o pomocy społecznej i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną,
3. prawo jazdy kat. B,
4. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
5. komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,
6. umiejętność pracy w zespole,
7. odporność na sytuacje stresowe.

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,
3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
7. wspieranie aktywności społecznej rodzin,
8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,
10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
14. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
15. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,
i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. l,
16. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
17. sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,
18. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,
19. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.
Asystent rodziny świadczyć będzie usługi w miejscu zamieszkania rodziny lub w miejscu wskazanym przez rodzinę w godzinach od 7.°° do 21.°°
Asystent rodziny będzie świadczyć usługę zgodnie z comiesięcznym szczegółowym harmonogramem usług ustalonym wspólnie z pracownikiem socjalnym w porozumieniu z rodziną.
Harmonogram usługi może być na bieżąco aktualizowany zgodnie z bieżącymi potrzebami.
Asystent rodziny może wykonywać usługę poza godzinami pracy pracowników socjalnych, w tym także w dniu ustawowo wolne od pracy.

VI. Wymagane dokumenty:

1. CV,
2. list motywacyjny,
3. kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,
4. kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje i przebieg zatrudnienia,
5. kserokopia dowodu osobistego,
6. oświadczenie o niekaralności,
7. oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
8. oświadczenie o niepozbawieniu władzy rodzicielskiej oraz, że władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona,
9. oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego - w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,
10. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
11. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny,
12. oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Haczowie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r . o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U z 2016 r., poz. 922) " (odręcznie podpisane)

VII. Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Haczowie 36-213 Haczów 573, pokój nr 2 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Asystent rodziny - zastępstwo" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2017 r. do godz. 15:00.
Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub korespondencyjnie na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Haczowie (decyduje data wpływu do Ośrodka) Oferty, które wpłyną po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Haczów i na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Haczowie.

Haczów, dnia 09.06.2017r.

Kierownik GOPS w Haczowie
Stanisława StepekBiuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie