Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

26 października 2018 14:55 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 24 października 2018 r.

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego [WYCIĄG]

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Rzeszowie I podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.

Część I
Dane zbiorcze

Rozdział 1.
Dane ogólne

1.Wybory przeprowadzono do 182 rad, z czego:

1) do 160 rad gmin, z tego:

a)do 138 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)do 22 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2) do 21 rad powiatów;

3) do Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

2.Wybierano łącznie 3006 radnych, z czego:

1)2542 radnych rad gmin, z tego:

a)2070 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)472 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2)431 radnych rad powiatów;

3)33 radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

3.Wybrano łącznie 3006 radnych, z czego:

1)2542 radnych rad gmin, z tego:

a)2070 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)472 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2)431 radnych rad powiatów;

3)33 radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

4.Wybory przeprowadzono w 2245 okręgach wyborczych.

5.We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.Głosowanie przeprowadzono w 2005 okręgach wyborczych.

7.Głosowania nie przeprowadzono w 240 okręgach wyborczych, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 240 radnych uzyskało mandaty bez głosowania.

8.Głosowanie przeprowadzono w 1805 obwodach głosowania.

Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

1.Wybory przeprowadzono do 138 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 2070 okręgów wyborczych.

2.Wybierano 2070 radnych spośród 5314 kandydatów zgłoszonych przez 441 komitetów wyborczych, w tym 369 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.

3.Wybrano 2070 radnych.

4.Uprawnionych do głosowania było 894212 osób, w tym 19 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.

5.Karty do głosowania wydano 487613 osobom, w tym 17 obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.

6.W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 487318 osób, to jest 54,50% uprawnionych do głosowania.

7.Głosów ważnych oddano 476917, to jest 97,87% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.Głosów nieważnych oddano 10401, to jest 2,13% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 2732, to jest 26,27%ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 7669, to jest 73,73%ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00%ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.Głosowanie przeprowadzono w 1830 okręgach wyborczych.

10.Głosowania nie przeprowadzono w 240 okręgach wyborczych, w których zgłoszono jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 240 radnych uzyskało mandat bez głosowania.

11.Głosowanie przeprowadzono w 1140 obwodach głosowania.

Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1.Wybory przeprowadzono do 22 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 78 okręgów wyborczych.

2.Wybierano 472 radnych spośród 2208 kandydatów zgłoszonych na 287 listach kandydatów przez 58 komitetów wyborczych.

3.Wybrano 472 radnych.

4.Uprawnionych do głosowania było 718255 osób, w tym 12 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.

5.Karty do głosowania wydano 375248 osobom, w tym 8 obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.

6.W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 374857 osób, to jest 52,19% uprawnionych do głosowania.

7.Głosów ważnych oddano 363416, to jest 96,95% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.Głosów nieważnych oddano 11441, to jest 3,05% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 5891, to jest 51,49%ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 5550, to jest 48,51%ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.Głosowanie przeprowadzono w 78 okręgach wyborczych.

10.Głosowanie przeprowadzono w 574 obwodach głosowania.

Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów

1.Wybory przeprowadzono do 21 rad powiatów, w których utworzono 92 okręgi wyborcze.

2.Wybierano 431 radnych spośród 2273 kandydatów zgłoszonych na 357 listach kandydatów przez 60 komitetów wyborczych.

3.Wybrano 431 radnych.

4.Uprawnionych do głosowania było 1441405 osób.

5.Karty do głosowania wydano 767669 osobom.

6.W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 766786 osób, to jest 53,20% uprawnionych do głosowania.

7.Głosów ważnych oddano 728406, to jest 94,99% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.Głosów nieważnych oddano 38380, to jest 5,01% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 21279, to jest 55,44%ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 17101, to jest 44,56%ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.Głosowanie przeprowadzono w 92 okręgach wyborczych.

10.Głosowanie przeprowadzono w 1610 obwodach głosowania.

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Podkarpackiego

1.Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Podkarpackiego utworzono 5 okręgów wyborczych.

2.Wybierano 33 radnych spośród 406 kandydatów zgłoszonych na 53 listach kandydatów przez 11 komitetów wyborczych.

3.Wybrano 33 radnych.

4.Uprawnionych do głosowania było 1715207 osób.

5.Karty do głosowania wydano 912247 osobom.

6.W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 911032 osób, to jest 53,11% uprawnionych do głosowania.

7.Głosów ważnych oddano 848729, to jest 93,16% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.Głosów nieważnych oddano 62303, to jest 6,84% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 20120, to jest 32,29%ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 42183, to jest 67,71%ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

10.Głosowanie przeprowadzono w 1805 obwodach głosowania.

Część II
Szczegółowe wyniki wyborów

Dział I
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

Rozdział 40.
Wybory do Rady Gminy Haczów

Oddział 1.
Dane ogólne

1.Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.

2.Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6610.

3.Karty do głosowania wydano 3479 osobom.

4.W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3476 osób, to jest 52,59% uprawnionych do głosowania.

5.Głosów ważnych oddano 3402, to jest 97,87% ogólnej liczby głosów oddanych.

6.Głosów nieważnych oddano 74, to jest 2,13% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 19, to jest 25,68%ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 55, to jest 74,32%ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00%ogólnej liczby głosów nieważnych.

7.Głosowania nie przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 11, nr 14, w których zarejestrowano jednego kandydata.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 517;

4) karty do głosowania wydano 264 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 264;

6) głosów ważnych oddano 259;

7) radnym został wybrany:

― CYNKAR Józef,

z listy nr 17KWW „ODPOWIEDZIALNY SAMORZĄD”.

2. Okręg wyborczy nr 2:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 488;

4) karty do głosowania wydano 265 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 265;

6) głosów ważnych oddano 260;

7) radnym został wybrany:

― ROZENBAJGIER Marek,

z listy nr 17KWW „ODPOWIEDZIALNY SAMORZĄD”.

3. Okręg wyborczy nr 3:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 537;

4) karty do głosowania wydano 318 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 316;

6) głosów ważnych oddano 311;

7) radnym został wybrany:

― BŁAŻ Andrzej Robert,

z listy nr 17KWW „ODPOWIEDZIALNY SAMORZĄD”.

4. Okręg wyborczy nr 4:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 579;

4) karty do głosowania wydano 360 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 360;

6) głosów ważnych oddano 350;

7) radnym został wybrany:

― SIENIAWSKI Zbigniew,

z listy nr 10KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

5. Okręg wyborczy nr 5:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 514;

4) karty do głosowania wydano 258 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 258;

6) głosów ważnych oddano 256;

7) radnym został wybrany:

― JÓZEFCZYK Mieczysław,

z listy nr 17KWW „ODPOWIEDZIALNY SAMORZĄD”.

6. Okręg wyborczy nr 6:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 632;

4) karty do głosowania wydano 320 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 320;

6) głosów ważnych oddano 309;

7) radnym został wybrany:

― SIUDYŁA Jan Franciszek,

z listy nr 17KWW „ODPOWIEDZIALNY SAMORZĄD”.

7. Okręg wyborczy nr 7:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 622;

4) karty do głosowania wydano 295 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 295;

6) głosów ważnych oddano 287;

7) radnym został wybrany:

― BOK Tomasz,

z listy nr 17KWW „ODPOWIEDZIALNY SAMORZĄD”.

8. Okręg wyborczy nr 8:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 584;

4) karty do głosowania wydano 251 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 251;

6) głosów ważnych oddano 248;

7) radnym został wybrany:

― FILAK Grzegorz,

z listy nr 16KWW "NASZ JASIONÓW".

9. Okręg wyborczy nr 9:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 522;

4) karty do głosowania wydano 239 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 238;

6) głosów ważnych oddano 235;

7) radnym został wybrany:

― KOŁODZIEJ Józef,

z listy nr 16KWW "NASZ JASIONÓW".

10. Okręg wyborczy nr 10:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 381;

4) karty do głosowania wydano 162 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 162;

6) głosów ważnych oddano 158;

7) radnym został wybrany:

― GROMEK Andrzej Józef,

z listy nr 2KOMITET WYBORCZY PSL.

11. Okręg wyborczy nr 11:

1) wybory odbyły się;

2) głosowania nie przeprowadzono;

3) radnym został wybrany:

― ŚMIETANA Piotr Maciej,

z listy nr 2KOMITET WYBORCZY PSL.

12. Okręg wyborczy nr 12:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 392;

4) karty do głosowania wydano 235 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 235;

6) głosów ważnych oddano 226;

7) radnym został wybrany:

― KIELAR Roman,

z listy nr 17KWW „ODPOWIEDZIALNY SAMORZĄD”.

13. Okręg wyborczy nr 13:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 389;

4) karty do głosowania wydano 241 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 241;

6) głosów ważnych oddano 238;

7) radnym został wybrany:

― TASZ Piotr Antoni,

z listy nr 17KWW „ODPOWIEDZIALNY SAMORZĄD”.

14. Okręg wyborczy nr 14:

1) wybory odbyły się;

2) głosowania nie przeprowadzono;

3) radnym został wybrany:

― SZAFRANIEC Robert Jerzy,

z listy nr 17KWW „ODPOWIEDZIALNY SAMORZĄD”.

15. Okręg wyborczy nr 15:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 453;

4) karty do głosowania wydano 271 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 271;

6) głosów ważnych oddano 265;

7) radnym został wybrany:

― PREJSNAR Marek,

z listy nr 17KWW „ODPOWIEDZIALNY SAMORZĄD”.

Dział III
Wybory do rad powiatów

Rozdział 1.
Wybory do Rady Powiatu w Brzozowie

Oddział 1.
Dane ogólne

1.Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 19 radnych.

2.Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 53236.

3.Karty do głosowania wydano 28181 osobom.

4.W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 28173 osób, to jest 52,92% uprawnionych do głosowania.

5.Głosów ważnych oddano 26432, to jest 93,82% ogólnej liczby głosów oddanych.

6.Głosów nieważnych oddano 1741, to jest 6,18% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 970, to jest 55,72%ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 771, to jest 44,28%ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%ogólnej liczby głosów nieważnych.

7.Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:

1)lista nr 2KOMITET WYBORCZY PSL;

2)lista nr 10KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

3)lista nr 12KWW ZIEMIA BRZOZOWSKA;

4)lista nr 13KWW PGB;

5)lista nr 14KWW ZMIANA DLA ROZWOJU.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 7 mandatów:

1)wybory odbyły się;

2)głosowanie przeprowadzono;

3)ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 9818;

4)głosów ważnych oddano 9218;

5)komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 4 mandaty;

radnymi z tej listy zostali wybrani:

― JAJKO Adam,

― KUCZMA Jerzy Aleksander,

― PILCH Jan Alfons,

― DATA Janusz Stanisław;

b)lista nr 12 ― KWW ZIEMIA BRZOZOWSKA uzyskała 1 mandat;

radnym z tej listy został wybrany:

― CHĘĆ Marek;

c)lista nr 13 ― KWW PGB uzyskała 2 mandaty;

radnymi z tej listy zostali wybrani:

― BŁAŻ Zygmunt,

― WESOŁOWSKI Ryszard Stanisław;

6)w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Oddział 1.
Dane ogólne

1.Dla wyboru Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 33 radnych.

2.Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1715207.

3.Karty do głosowania wydano 912247 osobom.

4.W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 911032 osób, to jest 53,11% uprawnionych do głosowania.

5.Głosów ważnych oddano 848729, to jest 93,16% ogólnej liczby głosów oddanych.

6.Głosów nieważnych oddano 62303, to jest 6,84% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 20120, to jest 32,29%ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 42183, to jest 67,71%ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%ogólnej liczby głosów nieważnych.

7.Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:

1)lista nr 2KOMITET WYBORCZY PSL;

2)lista nr 4KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA;

3)lista nr 5KKW SLD LEWICA RAZEM;

4)lista nr 8KWW KUKIZ'15;

5)lista nr 10KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 8 mandatów:

1)wybory odbyły się;

2)głosowanie przeprowadzono;

3)ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 202127;

4)głosów ważnych oddano 187461;

5)komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat;

radnym z tej listy został wybrany:

― SOBIERAJ Dariusz Wojciech;

b)lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat;

radnym z tej listy został wybrany:

― PIKUL Antoni Stanisław;

c)lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 6 mandatów;

radnymi z tej listy zostali wybrani:

― BORCZ Jerzy,

― KUROWSKA Maria Stanisława,

― ZAJĄC Wojciech Stanisław,

― DROZD Adam Tomasz,

― ŁUKASZYK Dorota,

― ŚNIEŻEK Adam Walenty;

6)w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.


Komisarz Wyborczy
w Rzeszowie I
/-/ Marcin Dudzik

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie