Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 stycznia 2019 14:29 | wersja 1 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

Obwieszczenie

o konsultacjach społecznych projektu zmian w statutach sołectw

Na podstawie art. 5a ust.1, w związku z art.35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz.994 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XIX/105/2016 Rady Gminy Haczów z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Haczów


Wójt Gminy Haczów zawiadamia, iż przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne, których przedmiotem będą projekty zmian statutów sołectw: Haczów, Trześniów, Buków, Jasionów, Wzdów, Malinówka, Jabłonica Polska.


Konsultacje rozpoczną się w dniu 9 stycznia 2019r. i trwać będą do 22 stycznia 2019r.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyłożenia projektu zmian statutu sołectw w Urzędzie Gminy Haczów – pokój nr 1 i 8, u sołtysów w poszczególnych sołectwach oraz zamieszczenia na stronie internetowej.


Opinie, propozycje i uwagi można będzie zgłaszać na formularzu konsultacyjnym w następujący sposób:

a) przesłanie za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Haczów, 36-213 Haczów 573,

b) przesłanie na adres poczty internetowej: gmina@haczow.pl,

c) złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy Haczów.


Wzór formularza zamieszczony zostanie na stronie internetowej Gminy Haczów: www.haczow.pl, dostępny będzie w Urzędzie Gminy Haczów - pokój 8 - oraz u sołtysów w poszczególnych sołectwach.


Wyniki konsultacji w sprawie przedstawionego projektu zmian statutu dotyczą każdego sołectwa i mają charakter opiniodawczy.


Wyjaśnień w powyższej sprawie udziela Sekretarz Gminy - P. Anna Musiał oraz P. Jolanta Ilko - pracownik UG Haczów.


Wójt Gminy Haczów

Stanisław Jakiel

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie