Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

29 maja 2017 13:48 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Haczów pok. nr 1, 36-213 Haczów 573, w terminie do 27 czerwca 2017r. godz. 15:30

Wójt Gminy Haczów
dnia 29 maja 2017r.


ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów następujących szkół publicznych i przedszkola publicznego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Haczów, 36-213 Haczów 573:

 1. 1) Szkoły Podstawowej w Malinówce, Malinówka 42, 36-213 Haczów,
  2) Szkoły Podstawowej w Jabłonicy Polskiej, Jabłonica Polska 178, 36-213 Haczów,
  3) Szkoły Podstawowej im. gen. Bronisława Prugara-Ketlinga w Trześniowie, Trześniów 107, 36-212 Trześniów,
  4) Szkoły Podstawowej w Jasionowie, Jasionów 195, 36-211 Jasionów,
  5) Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej we Wzdowie, Wzdów 121, 36-211 Jasionów,
  6) Szkoły Podstawowej im. doc. dra inż. Jana Wyżykowskiego w Haczowie, Haczów 593, 36-213 Haczów,
  7) Przedszkola Samorządowego w Haczowie z filią w Trześniowie, Haczów 598, 36-213 Haczów.
 2. Do konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów wyżej wymienionych placówek mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 października 2009 roku, w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 ze zm.).
 3. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. Nr 60, poz. 373 ze zm.), oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
  1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznej placówki,
  2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
  3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
  – stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
  – stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
  –stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
  4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 3,
  5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
  6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
  7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
  8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust.1 i ust. 3a ustawy z dnia18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016, poz. 1721 ze zm.),
  11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
  12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
  13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 ze zm) lub w 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016r., poz. 1842 ze zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
  14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
  15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
 4. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Haczów pok. nr 1, 36-213 Haczów 573, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora…..” (podać nazwę placówki, której konkurs dotyczy), w terminie do 27 czerwca 2017r. godz. 15:30
 5. Konkursy przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Haczów.
 6. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie nie później niż 7 dni przed terminem posiedzenia komisji.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie