Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

13 września 2018 11:36 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania i obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Na podstawie § 4 ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych (M.P. 2018 r. poz. 246), Komisarz Wyborczy w Krośnie I informuje, że pełnomocnik wyborczy lub osoba przez niego upoważniona może zgłaszać kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych na całym obszarze działania komitetu wyborczego.


W przypadku, gdy zgłoszenia dokonuje osoba upoważniona przez pełnomocnika, przedkłada ona upoważnienie lub uwierzytelnioną kopię upoważnienia


Zgłoszenia kandydatów przyjmują, za pośrednictwem urzędu gminy, urzędnicy wyborczy właściwi dla gminy, na terenie której siedzibę ma dana komisja, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 21 września 2018 r.


Szczegółowy tryb, warunki oraz wymogi formalne zgłoszeń reguluje uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.


Nieobecność urzędnika wyborczego w dniu złożenia przez komitet wyborczy zgłoszenia kandydatów do komisji nie stanowi przeszkody dla właściwego urzędu gminy w przyjęciu zgłoszenia.


KOMISARZ WYBORCZY W KROŚNIE I

Kamil JANIEC

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie