Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

9 stycznia 2015 15:17 | wersja 4 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Karta Dużej Rodziny w Gminie Haczów

Już od 16 czerwca 2014r. mieszkańcy gminy Haczów mogą starać się o wydanie Karty Dużej Rodziny

Wprowadzenie tego typu kart jest konsekwencją przyjęcia przez Radę Ministrów 27 maja 2014r Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych, którego celem jest podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych, zarówno przez właściwych ministrów, jak i przez inne podmioty, w tym niepubliczne, które mogą zapewnić rodzinom wielodzietnym szczególne uprawnienia w ramach prowadzonej działalności. Program ma zasięg ogólnokrajowy i adresowany jest do członków rodzin wielodzietnych bez względu na ich miejsce zamieszkania.

Wykaz uprawnień przyznanych przez wszystkie podmioty , które zadeklarują przyznanie ulg rodzinom wielodzietnym zostanie przedstawiona na stronie internetowej MPiPS.

O przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się rodzice mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej − do ukończenia 25. roku życia, natomiast bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Zasada ta obowiązuje także w przypadku rodzin zastępczych o osób prowadzących rodzinne domy dziecka.

Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:

  • w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
  • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
  • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
  • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument – potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka − postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  • w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej − zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Karta wydawana jest bezpłatnie. O jej przyznaniu decyduje wyłącznie liczebność rodziny.

Wnioski o wydanie karty przyjmuje:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Haczowie
parter - pokój nr 3 tel. 13 4391002 wew. 41

Wykaz uprawnień przysługujących beneficjentom programu można znaleźć na stronie: http://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie