Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

3 sierpnia 2018 13:51 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja z otwarcia ofert

Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasionowie

Haczów, dnia 03.08.2018 r.

PREZES OCHOTNICZEJ STRAŻY
POŻARNEJ w JASIONOWIE


Na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ) informuję że otwarcie ofert dot. wykonania dostawy pn. „„Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasionowie ”, odbyło się w dniu 03.08.2018 r. o godz. 13.00. Zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania kwotę: 650.406,50 zł. netto. Następujący Wykonawcy złożyli oferty na wykonanie w/w robót:


1.Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” sp. z o.o , Korwinów, ul. Okólna 15, 42-263 Wrzosowa cena netto: 650.300,00 zł. , brutto: 799.869,00 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 30.11.2018 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 36.miesięcy gwarancji , licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew.


Jednocześnie informuję , że na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Wykonawca w terminie 3 dni od przekazania niniejszej informacji ma obowiązek przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, ze powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.PREZES OCHOTNICZEJ STRAŻY
POŻARNEJ w JASIONOWIE
Wiesław BiernackiBiuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie