Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 czerwca 2018 14:06 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja z otwarcia ofert

dot. przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa dróg dojazdowych do pól w miejscowościach Jasionów , Jabłonica Polska , Trześniów”

Wójt Gminy Haczów

Haczów, dnia 06.06.2018

Informacja

Na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ) informuję, że otwarcie ofert dot. wykonania robót budowlanych pn. „Przebudowa dróg dojazdowych do pól w miejscowościach Jasionów , Jabłonica Polska , Trześniów”, odbyło się w dniu 06.06.2018 r. o godz. 9.30. Zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania kwotę: 15 057,66 zł. netto. Następujący Wykonawcy złożyli oferty na wykonanie w/w robót budowlanych:

  1. Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „BOGBUD” Bogdan Wronkowicz, 38-480 Rymanów, ul. Zielona 10, cena netto: 129 951,00 zł. , brutto: 159 839,73 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 17.09.2018 r., termin gwarancji na wykonane dostawy: 48 miesiące gwarancji , licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew.
  2. Firma Handlowo-Usługowa „SŁAWEX” mgr inż. Sławomir Pierożak, 36-207 Grabownica Starzeńska, Niebocko 114D, cena netto: 126 462,60 zł. , brutto: 155 549,00 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 17.09.2018 r., termin gwarancji na wykonane dostawy: 48 miesiące gwarancji, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew.

Jednocześnie informuję , że na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Wykonawca w terminie 3 dni od przekazania niniejszej informacji ma obowiązek przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, ze powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wójt Gminy Haczów

Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie