Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

4 czerwca 2018 13:43 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja z otwarcia ofert

dot. przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Haczów oraz wykonanie placu parkingowego”,

Wójt Gminy Haczów

Haczów, dnia 04.06.2018

Informacja

Na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ) informuję, że otwarcie ofert dot. wykonania robót budowlanych pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Haczów oraz wykonanie placu parkingowego”,odbyło się w dniu 04.06.2018 r. o godz. 9.30. Zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania kwotę: 292.296,67zł. netto. Następujący Wykonawcy złożyli oferty na wykonanie w/w robót budowlanych:

  1. Zakład Usługowo-Handlowy „DROGBUD” Krzysztof Filip, 36-231 Golcowa 89 , cena netto: 324 778,80 zł. , brutto: 399 477,92 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 14.09.2018 r., termin gwarancji na wykonane dostawy: 48 miesiące gwarancji , licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew.
  2. Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. Z o.o., 38-400 Krosno, ul. Tysiąclecia 38 cena netto: 308 942,93 zł. , brutto: 379 999,80 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 31.08.2018 r., termin gwarancji na wykonane dostawy: 48 miesiące gwarancji , licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew.
  3. Firma Handlowo-Usługowa „SŁAWEX” mgr inż. Sławomir Pierożak, 36-207 Grabownica Starzeńska, Niebocko 114D, cena netto: 355 617,21 zł. , brutto: 437 409,17 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 31.08.2018 r., termin gwarancji na wykonane dostawy: 48 miesiące gwarancji, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew.

Jednocześnie informuję , że na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Wykonawca w terminie 3 dni od przekazania niniejszej informacji ma obowiązek przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, ze powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wójt Gminy Haczów

Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie