Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

15 maja 2018 11:32 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja z otwarcia ofert

dot. wykonania robót budowlanych pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Haczów oraz wykonanie placu parkingowego”,

Wójt Gminy Haczów

Haczów, dnia 15.05.2018

Informacja

Na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 )informuję że otwarcie ofert dot. wykonania robót budowlanych pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Haczów oraz wykonanie placu parkingowego”, odbyło się w dniu15.05.2018 r. o godz. 9.30. Zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania kwotę: 292.296,67zł. netto. Następujący Wykonawcy złożyli oferty na wykonanie w/w robótbudowlanych:

1.Zaklład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy„BOGBUD”Bogdan Wronkowicz, 38-480 Rymanów, ul. Zielona 10 , cena netto: 337.494,68 zł. , brutto: 415.118,46zł., termin wykonaniazamówienia do dnia 09.07.2018 r., termin gwarancji nawykonane dostawy: 48 miesiące gwarancji , liczącoddatypodpisaniaprotokołuodbiorukońcowego , warunki płatności: przelew.

Jednocześnie informuję , że na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Wykonawca w terminie 3 dni od przekazania niniejszej informacji ma obowiązek przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, ze powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wójt Gminy Haczów

Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie