Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 maja 2018 10:21 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja z otwarcia ofert

dot. przetargu nieograniczonego pn. „Budowa oświetlenia drogowego na działkach o nr ewid. 2093, 2094/1, 2094/2, 2095 w miejscowości Haczów

Wójt Gminy Haczów

Haczów, dnia 11.05.2018

Informacja
Na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) niniejszym informuję że otwarcie ofert dot. wykonania robót budowlanych pn. „Budowa oświetlenia drogowego na działkach o nr ewid. 2093, 2094/1, 2094/2, 2095 w miejscowości Haczów ”, odbyło się w dniu 11.05.2018 r. o godz. 9.30. Zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania kwotę: 13.986,43 zł. netto. Następujący Wykonawcy złożyli oferty na wykonanie w/w robót:
1.F.P.U Elektro-System Łukasz Sokołowski , 38-500 Sanok, ul. Szopena 10, cena netto: 13.685,63 zł. , brutto: 16.833,32 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 15.06.2018 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 48 miesiące gwarancji , licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew.
Jednocześnie informuję , że na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Wykonawca w terminie 3 dni od przekazania niniejszej informacji ma obowiązek przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, ze powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wójt Gminy Haczów

Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie